Πρὸς τὸν ἀθέατο ἡγεμόνα...

[Ἀπὸ τὸ θεατρικὸ μονόλογο: Μακιαβέλλι (Νικολὸ Μακιαβέλλι-Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, Ὁ Ἡγεμών-ΜιακιαβέλλιΔιορθώσεις, Ἀθήνα, 2016, σελ. 163-6. Στὴν πρώτη του μορφή: Σινιόρε Μακιαβέλλι,.. γελάστε!, τὸ θεατρικὸ ἔργο παίχτηκε στὸ θέατρο Ἀλκμήνη τὸ Δεκέμβριο τοῦ 2012.]

Αἴθουσα τοῦ θρόνου.

ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ (Πρὸς τὸν ἀθέατο ΗΓΕΜΟΝΑ): Πολλοί τρόποι ὑπάρχουν γιὰ ν’ ἁρπάξῃ ἕνας ἡγεμόνας τὴν ἐξουσία: ἢ μὲ τὸ στρατὸ καὶ τὴν Ἀρετή του, εἴτε μὲ ξένο στρατὸ καὶ λόγῳ Τύχης, εἴτε διαπράττοντας τρομερά ἐγκλήματα… Ἔπειτα, ὑπάρχουν χιλιάδες τρόποι, σὰ φ τ ά σ ῃ κάποιος στὴν ἐξουσία, νὰ τὴν κρατήσῃ ἢ νὰ τὴ χάσῃ ἀπ’ τὰ χέρια του…

Ὁ Συρακούσιος Ἀγαθοκλῆς, ἀφοῦ ἔγινε πραίτορας καὶ διοικοῦσε ὅλα τὰ στρατεύματα τῆς πόλης του, ἀποφάσισε νὰ γίνῃ κ’ ἡγεμόνας… Ἔστειλε μήνυμα σ’ ὅλο τὸ λαὸ καὶ τὴ γερουσία νὰ συγκεντρωθοῦν στὸ μέσο τῶν Συρακουσῶν. Ἀφοῦ μαζεύτηκαν, μὲ δικό του σῆμα ξεκίνησαν οἱ στρατιῶτες νὰ σφάζουν ἕναν-ἕναν τοὺς γερουσιαστὲς καὶ τοὺς πλούσιους πολῖτες. Ἔτσι —μές σὲ μιά μέρα— ἔμεινε κεῖνος μοναχά, μὲ δύναμη στὶς Συρακοῦσες. Ἀναγκαστικά, ὁ λαὸς τὸν ἀκολούθησε καὶ στὴ συνέχεια δὲ συνάντησε κανένα ἐμπόδιο νὰ κρατήσῃ τὴν ἐξουσία ποὺ τόσο ἀπάνθρωπα εἶχε ἁρπάξει…

Θ’ ἀναρωτιέστε… πῶς ἕνας σὰν τὸν Ἀγαθοκλῆ, ποὺ βάδισε τὸ δρόμο τῆς κακίας σ’ ὅλα τὰ στάδια τῆς πορείας του, κατάφερε νὰ κρατήσῃ τὴν ἐξουσία δίχως καμμιάν ἀντίσταση ἀπ’ τοὺς συμπολῖτες του… Νομίζω πὼς τὸ ἐρώτημα ἀπαντάτ’ εὔκολα, ἂν καταλάβουμε ὅτι ὑπάρχει ἡ κακή…κ’ ἡ καλή χρήση…τῆς  ὠ μ ό τ η τ α ς. Ἂν εἶναι νὰ φανῇ ἕνας ἡγεμόνας ὠμός, πρέπει νὰ τὸ πράξῃ μ ε μ ι ᾶ ς: Νὰ ἐκτελέσῃ ἄμεσα κι ὅλα μαζὶ τὰ ἐγκλήματα πούχει σχεδιάσει, ὥστε νὰ πλακώσουνε σὰ χιονοστιβάδα τοὺς ἐχθρούς του καὶ τὸ πλῆθος νάχῃ ὅλο τὸ χρόνο ὕστερα νὰ τὰ ξεχάσῃ… Οἱ ἐ ν ά ρ ε τ ε ς πράξεις πρέπει νὰ ἐκτελοῦνται μὲ μεγάλα διαλείμματα μεταξύ τους – γιὰ νάχῃ τὸ πλῆθος χρόνο στὸ μεταξὺ νὰ τὶς θ α υ μ ά σ ῃ. Ἂν κ’ οἱ ὠμότητες ἐκτελοῦνται μὲ διαλείμματα, ὑπενθυμίζει συνεχῶς ὁ ἡγεμόνας τὴν ἀπάνθρωπη φύση του στὸ πλῆθος!

Συμπέρασμα: ἡ δύναμή Σας πρέπει νὰ φαίνεται γαλήνια κ’ εὐγενική.

Σὰν τοῦ λιονταριοῦ!

Μάλιστα,.. Ὑψηλότατε!

Τ’ ἀγέρωχο βλέμμα του νὰ θυμίζῃ τὴ μεγαλοπρέπειά Σας!

Τὰ ἐργώδη νύχια, τοὺς ἐφόρους τοῦ βασιλείου Σας. Ἡ καλοστρωμένη χαίτη, τοὺς κήπους τῶν ἀνακτόρων Σας κ’ ἡ ουρά,.. τὸ μαστίγιο τῆς δικαιοσύνης Σας!

Ποιά ἀγέλη πονηρῶν λύκων θὰ τολμήσῃ νὰ σταθῇ δίπλα του;.. Ποιά στρατιὰ ἀπ’ ἅρπαγες θ’ ἀψηφήσῃ τὴ δύναμή του;!

Ἂν μοῦ ἐπιτρέπετε, ὅμως, κάτι του λείπει…

Ἐνῷ ἡ ματιά του σκορπίζει φόβο καὶ σεβασμό, θάπρεπε νάχατ’ ἕνα κεφάλι ἀλεποῦς στὴ θέση τοῦ λιονταρίσιου… Ἕνα ζῷο ποὺ θὰ συμβόλιζε τὴ φύση σας, θάταν ἕνα μεῖγμα ἀλεποῦς καί λιονταριοῦ.

Ἐνῷ ἡ λιονταρίσια κεφαλὴ εἶναι τόσ’ ὡραία, δέν ἔχει τὴν πονηριὰ στὸ βλέμμα ποὺ σπιθοβολᾶνε τὰ μάτια τῆς ἀλεποῦς σὰν καταλαβαίνῃ ἀπὸ μακριά τὶς παγίδες ποὺ τῆς ἔχουνε στήσει. Κ’ ἕνας ἡγεμόνας,.. Μεγαλειότατε,.. δέν ἀρκεῖ νάχῃ τὴ δύναμη τοῦ λιονταριοῦ. Πρέπει νὰ καταλαβαίνῃ καὶ τὶς δολοπλοκίες τῶν ἐχθρῶν του.

Πολύ σωστὰ διαλέξατ’ ἕνα ζῷο ὡς σύμβολο τῆς ἐξουσίας Σας, γιατὶ ἀπ’ τὴν Ἀρχαιότητα γνωρίζουμε πὼς τὸ ζῳῶδες πρέπει νὰ κατοικῇ ἐντὸς τοῦ ἡγεμόνα, ὥστε νὰ ἐξουσιάζῃ κεῖνος τ’ ἀνθρώπινα. Ὁ Ἀχιλλέας… δὲν εἶχε δάσκαλό του τὸ Χείρωνα – μισὸ ἄλογο-μισὸ ἄνθρωπο;.. Τί ἄλλο μᾶς διδάσκει τοῦτος ὁ μῦθος:.. Ὑπάρχουν ὁ τρόπος τοῦ ἀνθρώπου κι ὁ τρόπος τοῦ κτήνους. Ὁ ἡγεμόνας πρέπει νὰ χειρίζεται καὶ τοὺς δυὸ ἄ ψ ο γ α.

Μά,.. μὲ τὴ συγκατάθεσή Σας,.. θὰ προχωρήσω ἀκόμα παραπέρα. Ὁ σωστὸς ἡγεμόνας πρέπει νὰ μετέχῃ ὄχι μόνο τῆς ζῳώδους φύσης… Ὁ σωστὸς ἡγεμόνας… πρέπει νὰ μετέχῃ καὶ τῆς τ ε ρ α τ ι κ ῆ ς! Πολλές φύσεις ζῴων πρέπει νὰ κατοικοῦνε μέσα του – συνάμα!, ἀξεδιάλυτα! Ἡ μιὰ φύση νὰ συμπληρώνῃ τὴν ἄλλη γιὰ νάχῃ ὁ λόγος Σας β ά ρ ο ς.

Πόσοι καὶ πόσοι ἀπ’ τὸ πλῆθος δὲν ἔρχονται, γιὰ νὰ Σᾶς ἀποσπάσουν μιὰν ὑπόσχεση… Πρέπει νὰ διακρίνετε μὲ τὰ μάτια τῆς ἀλεποῦς κατὰ πόσον ἐργάζονται  ε ἰ λ ι κ ρ ι ν ὰ  γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ἰσχύος Σας. Ὅσοι δέν τὸ πράττουν, εἴτε θὰ λάβουν μιὰν ὑπόσχεση ποὺ ποτέ δὲ θὰ τηρηθῇ —ἄλλωστε κεῖνοι κρατᾶνε τοὺς ὅρκους ὑποταγῆς τους;— εἴτε θὰ νοιώσουν  ἀ κ α ρ ι α ῖ α  τὴ δύναμη τοῦ λιονταρίσιου κορμιοῦ Σας!

Ὅμως, τὸ δεύτερο, ἂν μοῦ ἐπιτρέπετε, εἶναι λιγάκι ἀνοικονόμητο, ἐνῷ τὸ πρῶτο,ἡ ἀθέτηση μιᾶς ὑπόσχεσης, δὲ θὰ Σᾶς κουράσῃ περσότερο ἀπ’ τὸ νὰ κινήσετε τὴ γλῶσσα Σας  ἀ λ λ ι ῶ ς  ἀπ’ τὸ μυαλό Σας…

Ἔτσι, μὲ δυό ζῳώδεις φύσεις μέσα Σας, θάστ’ ὁ ἀδιαμφισβῆτος κυρίαρχος.

Ὁ τέλειος ἄνθρωπος!

Τί παραπάνω εἶν’ ὁ ἄνθρωπος παρὰ ἡ μείξη ὅλων τῶν κτηνῶν;..

Τὴν ἕ κ τ η  μέρα τὸν δημιούργησε ὁ Θεός, γιατὶ ὅλα τ’ ἄλλα θηρία ἔπρεπε νὰ προηγοῦνται σὰν εὐγενῆ πειράματα γιὰ τὴν τελείωσή του..

μπακστ-σαντκο-τέρας-διέλευση

[Λέων Μπάκστ. Σάντκο – τὸ πράσινο τέρας. 1917.]

Στὶς κατηγορίες: Θέατρο
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-