Τ' ἀδιέξοδα τῶν ἀνθρωπίνων

Ηγεμόνες ἐδῶ κ’ ἐκεῖ

σὰν ἄστρ’ ἀνάβουν.

Στολίζουν τὸ μαῦρο

στὸ βαθὺ οὐρανό.

 

Κάποιες στιγμὲς

σβήνουν καὶ πέφτουν.

῎Αναψε νέο ἀστέρι

κ’ ἔσβησε τὸ παλιό.

 

Μα ὅλο τὸ στερέωμα

ἡ πολιτεία τὸ καλύπτει.

Ἔχει πολλ’ ἄστρα κεντημένα

ποὺ λάμπουν πάνω της.

 

Μές στὴ μεγάλη πολιτεία

τὸ ν έ ο φῶς θὰ φανῇ.

 

Κάποιο ἀστέρι θὰ βρεθῇ ξανά

νὰ φωτίσῃ τὸ σκοτάδι τὸ βαθύ…

 

Οἱ πολιτεῖες δέ σβήνουν ἔτσι…

 

Δὲ σβήνει ὁ ο ὐ ρ α ν ό ς!

[Ἰντερμέδιο τῆς δημοκρατικῆς συνείδησης ἀπ’ τὸ θεατρικὸ μονόλογο Μακιαβέλλι, Διορθώσεις, Ἀθήνα, 2015, σελ. 158.]

 


 

Σὲ μιὰ παράσταση τοῦ: Σινιόρε Μακιαβέλλι,.. γελάστε! τῆς πρώτης μορφῆς τοῦ Μακιαβέλλι, μιὰ συνάδελφος ἠθοποιὸς καὶ φιλόλογος στὶς σπουδές της, σὰν κατέβηκα ἀπ’ τὴ σκηνή, μοῦ ΄πε μ’ ἀπορία:

Μὰ ἐγὼ ἔχω διαβάσει πὼς ὁ Μακιαβέλλι ἦταν ἀπολυταρχικὸς κηρύττοντας τὸν καιροσκοπισμὸ καὶ τὸ δόλο στὸν ὑποψήφιο ἡγεμόνα… Ἐσὺ παρουσίασες ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἀγαπάει τὴν πατρίδα του καὶ μοχθεῖ γιὰ τὸ γενικώτερο καλό!

Σκέφτηκα μέσα μου μεμιᾶς: Νά ποὺ ἡ προπαγάνδα τῶν ἑκάστοτε ἰσχυρῶν, μὲ πρώτη τὴν παπικὴ ἕδρα, δουλεύει πέντ’ αἰῶνες μετά… Τί νὰ πῇς καὶ τί νὰ ἐξηγήσῃς σ’ ἕνα πλῆθος, ποὺ ἐπαίρεται τάχα πὼς εἶναι λαός, ἀλλὰ μετὰ βεβαιότητος ἔχει καταντήσει πρωτίστως καὶ σχεδὸν ἀποκλειστικὰ κομματικὸ ἀκροατήριο;..

Ὁ Μακιαβέλλι ὑπῆρξε ὁ προπάτορας τοῦ πολιτικοῦ ρεαλισμοῦ, ὅμως δὲν ἔπαψε ν’ ἀγαπάῃ ὑπέρμετρα τὴν πόλη του καὶ ν’ ἀποζητάῃ καὶ στὰ στερνά του μιὰ θέση διπλωματικὴ γιὰ νὰ τὴν ὑπηρετήσῃ. Αὐτὸ δὲν προβάλλει τόσο ξεκάθαρα στὸν Ἡγεμόνα, ἀλλὰ στὸ κύριο ἔργο του, τὶς Διατριβὲς γιὰ τὰ δέκα πρῶτα βιβλία τῆς Ἱστορίας τοῦ Τίτου Λίβιου· ἐκεῖ ξεδιπλώνεται λαμπρὰ ἡ βαθιὰ δημοκρατική του συνείδηση.

Μά, ὅταν τραγουδοῦσα τὸ Ἰντερμέδιο, καί σὰν τόγραφα, μιὰ εἰρωνεία μὲ διακατεῖχε: Ἀκόμα κι ὁ Μακιαβέλλι μὲ τὴν πολιτικὴ ὀξύνοια, τὴν εὐθυκρισία καὶ τὴ γνώση του..- ἀκόμα κι αὐτός, δὲν ἤθελε νὰ πιστέψῃ ὅ,τι ξεκάθαρα διαπίστωνε θεωρητικὰ κ’ ἐμπειρικά: Κάθετί  ἀ ν θ ρ ώ π ι ν ο  ἔχει  ἀ δ ι έ ξ ο δ α..-  πόσο μᾶλλον ἕνα πολίτευμα που, λόγῳ πολυπλοκότητας στὸ σχεδιασμὸ καὶ τὴν ἐφαρμογή του, παρουσιάζει δομικὲς ἀστάθειες καταπὼς λέγεται στὴ Θεωρία Δυναμικῶν Συστημάτων.

Ἔτσι, λοιπὸν καί ἡ Δημοκρατία. Κι ἂς θέλουν ἄλλα νὰ καταλαβαίνουμε, τούτου τοῦ τόπου οἱ ἰσόβιοι πολιτικοὶ ποὺ λέν ὑπερόπτη κι ἀλαζόνα γιὰ τὴν ἡλικία του κεῖνον ποὺ βαφτίζανε λίγους μῆνες πρίν (ἐλάχιστους συγκριτικὰ μὲ τήν «αἰωνίοτητά» τους) «ἐπαναστάτη» κ’ «ἠγέτη μὲ λαϊκ ι ά  βάση»…

Πάντα, ἡ σοβαρότητα ἔρχεται μὲ τὴ γνώση καὶ τὴν οὐσιαστικὴ ἐξέταση τῆς Πραγματικότητας, πέρ’ ἀπὸ κομματικοὺς σωληνές. Ἀλλὰ δὲν περιμένω οὔτε τόνα, μήτε τ’ ἄλλο ἀπ’ τοὺς Νεοέλληνες πολιτικούς μας, δηλαδὴ ὅσους ἐπάξια ἐκπροσωποῦν τὸ ἐπίπεδο αὐτῆς τῆς ἐπικράτειας – τούτης τῆς ἐπαρχίας· ὄχι ἀποικίας – εἶναι πολύ χειρότερο νάσαι δορυφόρος ἀπὸ τὸ νάσαι ὑποδουλωμένος σὰν τὸν πολυβασανισμένο Ἀσιάτη, γηγενῆ Ἀμερικανὸ ἢ Ἀφρικανό, γιατὶ ἐσὺ  ἐ ξ έ π ε σ ε ς  ἐντὸς τοῦ ζωτικοῦ σου χώρου.

Ὁ καθεὶς θὰ ψηφίσῃ στὶς ἐκλογὲς πούρχονται, κατὰ τὸ δοκοῦν, βάσει ὅσων τοῦ ἐπιβάλλει ἡ προσωπική του συνείδηση. Μὰ πρῶτα ἂς τὴν καταστήσῃ ἄξια:.. Νὰ μείνῃ μακριὰ ἀπ’ τὶς προεκλογικὲς σειρῆνες ὅλων τῶν σχηματισμῶν· νὰ ἠρεμήσῃ ἐσωτερικά, γιὰ νὰ στοχαστῇ μὲ καθαρότητα πνεύματος καὶ νὰ ζυγιάσῃ μ’ ἀκρίβεια. Τότε, καὶ μόνο τότε, ἡ ἐπιλογή του θ’ ἀποκτήσῃ βάρος γιὰ τὸ μέλλον. Μπορεῖ ν’ ἀποφασίσῃ κιόλας τὴν ἀποχή. Καὶ σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση, ὅμως, νὰ τὸ κάνῃ ὄχι ἀρνούμενος κάποιαν ἰδεολογία ἢ ἕνα πρόσωπο, ἀλλὰ καταφάσκοντας στὸ ἐπέκεινα τῶν πολιτικῶν μορφωμάτων ποὺ λέγεται:  Κ ό σ μ ο ς.

Ἡ ἀξία τῶν ἀνθρωπίνων κρίνεται ἀπ’ τὸ μέγεθος καὶ τὴ σοβαρότητα τῶν κατ’ ἀνάγκην συσχετισμένων ἀδιεξόδων. Ἀλλὰ μιά σκέψη πάντα μὲ ἠρεμεῖ: Ὅ,τι προσφέρεται ἐμπρός μου, δέν εἶν’ ἡ τελευταία λέξη, γιατὶ τέτοια ποτέ δὲ θὰ ὑπάρξῃ – τὸ συμπαντικὸ δέν ἐξαντλεῖτ’ ἀπ’ τὸ πεπερασμένο καὶ θνησιγενὲς τοῦ παρόντος.

Ἔχουνε κ’ οἱ ἑπόμενες γενιὲς δικαίωμα στὴν ἀνακάλυψη – ὑποχρέωση νὰ ψηλαφήσουν τὰ  ὁ λ ό δ ι κ ά  τους ἀδιέξοδα.

φλωρεντία-νύχτα-διέλευση

[Ἡ Φλωρεντία τὴ νύχτα μὲ φεγγάρι.]

 

Στὶς κατηγορίες: Θέατρο Κριτική Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-