Ἐπιμελή ἄνθρωπε!..

[Ἀπόδοση ἀπό: Goethes Sprüche in Prosa, Maximen und Reflexionen, herausgegeben und eingeleitet von Herman Krüger-Westend, Insel Verlag, Leipzig, 1908, σελ. 59.]

Ἐπιμελή ἄνθρωπε κ’ ἐργατικέ, 

ν’ ἀποζητᾶς τὸ κέρδος

περιμένοντας:

 

χάρη ἀπ’ τοὺς μεγάλους,

ὄφελος ἀπ’ τοὺς ἰσχυρούς,

ὑποστήριξη ἀπ’ τοὺς καλούς,

ἄρνηση ἀπ’ τὸ πλῆθος,

ἀγάπη ἀπ’ τὸ  μ ο ν α δ ι κ ό!

φρείντριχ-σούρουπο-διέλευση

[Κάσπαρ Δαβὶδ Φρείντριχ. Σούρουπο. ~1835.]

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-