Ἐσωτερικὴ Γεωμετρία

Δέν ἠδύνατο νὰ ἐκφράσῃ τὴν λύπη του· ἦτο βαθυτάτη καὶ ἀνομολόγητος οὐχί λόγῳ ἔλλειψεως θελήσεως ἢ ἀδυναμίας διατυπώσεως – ἡ ἴδια ἡ γλῶσσα δέν τοῦ ἔδιδε — εἰς ἐκεῖνον ἐν πάσῃ περιπτώσει — τ’ ὄργανον ἐκφράσεως!.. Αἰ λέξεις δέν ἐπαρκοῦσαν· ἀνέβαινον ὡς ἄκαμπται κλαγγαὶ εἰς τὴν συνείδησίν του, τουτἔστιν: ἦχοι κ’ ἔννοιαι ἀκατάλληλοι διὰ τὴν λεπτοφυῆ του αἴσθησιν ἧτις τὸν διακατεῖχε καὶ τὸν ἐδυνάστευε…

Ἐσκέφθη πρὸς στιγμὴν τὴν ἀρχαίαν ρήσιν τοῦ ἐπιστημονικοῦ του προπάτορα: τριῶν τούτων ἕνεκα χάριν ἔχειν τῇ Τύχῃ: πρῶτον μὲν ὅτι ἄνθρωπος ἐγενόμην καὶ οὐ θηρίον, εἷτα ὅτι ἀνὴρ καὶ οὐ γυνή, τρίτον ὅτι Ἕλλην καὶ οὐ βάρβαρος. Καί, παρ’ ὅτι εἶχεν καί τὰ τρία καλὰ τῆς Τύχης ἐν ταυτῷ προσώπῳ καὶ ἐγεωμέτρει ὁμοίως τοῦ ἀρχαίου, τὸ κενὸν παρέμενε δυσαναπλήρωτον καὶ γκρεμνῶδες!

Ἤρχισε νὰ ἐνθυμᾶται τὴν πορεία του ἕως τοῦδε… Στὸ σχολεῖον ἔλεγον εἰς ἐκεῖνον: «Μάθε νὰ ὑπακοῦς!» καί… ἔμαθον. Εἰς τὰ πρῶτα ἔτη τῆς σταδιοδρομίας του: «Μάθε νὰ διατάζῃς!» καί… ἔμαθον. Ὥσπου ἐγεωμέτρησε τὴν ψυχήν του: Κάθ’ ἕλξις καθίστατο κύκλος· κάθε πένθος εὐθεῖα ἐκτεινόμενη ἐπ’ ἄπειρον· εἰς κάθε τεθλασμένην τὸν κατέτρωγε δυσθεώρητον ἄλγος.

Τότε, μία χαώδης διαπίστωσις ἐξυφάνη εἰς τὰ ἀκρώρεια τῆς συνειδήσεώς του:

Ἀγάπή ἐστι…

οὐ μέρος οὐθέν.

Ἐδάκρυσε -ἦτο εὐσυγκίνητος… Ἐνθυμήθη καὶ ἄλλα πολλά. Ἔκλαψε καί, καθὼς ἥρπαξε τὸ κρυσταλλωμένον δάκρυόν του, διέγνωσε μίαν συνταρακτικὴν ἀληθείαν: ἀκόμα καὶ αὐτό ἦτο συμμετρικόν, μορφῆς  κ α ν ο ν ι κ ῆ ς  καὶ ἰδιαιτέρας εὐμορφίας… Ἀκόμη καί ἐκεῖνον ἔκρυβε ψιχίον τῆς  ψ υ χ ῆ ς  του.  

κρύσταλλο-χιόνι-διέλευση

 

Στὶς κατηγορίες: Πεζά
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-