Ἐσωτερικὴ Γεωμετρία

Δέν ἐδύνατο νὰ ἐκφράσῃ τὴν λύπη του· ἦτο βαθύτατη καὶ ἀνομολόγητος οὐχί λόγῳ ἔλλειψεως θελήσεως ἢ ἀδυναμίας διατυπώσεως – ἡ ἴδια ἡ γλῶσσα δέν τοῦ ἔδιδε —σ’ ἐκεῖνον ἐν πάσῃ περιπτώσει— τ’ ὄργανον ἐκφράσεως!.. Αἰ λέξεις δέν ἐπαρκοῦσαν· ἀνέβαινον ὡς ἄκαμπται κλαγγαὶ εἰς τὴν συνείδησίν του, τουτἔστιν: ἦχοι κ’ ἔννιαι ἀκατάλληλοι διὰ τὴν λεπτοφυῆ του αἴσθησιν ἧτις τὸν διακατεῖχε καὶ τὸν ἐδυνάστευε…

Ἐσκέφθη πρὸς στιγμὴν τὴν ἀρχαίαν ρήσιν τοῦ ἐπιστημονικοῦ του προπάτορα: τριῶν τούτων ἕνεκα χάριν ἔχειν τῇ Τύχῃ: πρῶτον μὲν ὅτι ἄνθρωπος ἐγενόμην καὶ οὐ θηρίον, εἷτα ὅτι ἀνὴρ καὶ οὐ γυνή, τρίτον ὅτι Ἕλλην καὶ οὐ βάρβαρος. Καί, παρ’ ὅτι εἶχεν καί τὰ τρία καλὰ τῆς Τύχης ἐν ταυτῷ προσώπῳ καί ἐγεωμέτρει ὁμοίως τοῦ ἀρχαίου, τὸ κενὸν παρέμενε δυσαναπλήρωτον καὶ γκρεμνῶδες!

Ἤρχισε νὰ ἐνθυμᾶται τὴν πορεία – τὴν ὅποιαν ἐδική του μέχρι τοῦδε… Στὸ σχολεῖον τοῦ ἔλεγον: «Μάθε νὰ ὑπακοῦς!» καί… ἔμαθον. Εἰς τὰ πρῶτα ἔτη τῆς σταδιοδρομίας του: «Μάθε νὰ διατάζῃς!» καί… ἔμαθον. Ὥσπου ἐγεωμέτρησε τὴν ψυχήν του: Κάθ’ ἕλξις καθίστατο κύκλος· κάθε πένθος εὐθεῖα ἐκτεινόμενη ἐπ’ ἄπειρον· εἰς κάθε τεθλασμένην τὸν κατέτρωγε δυσθεώρητον ἄλγος.

Τότε, μία χαώδης διαπίστωσις ἐξυφάνη στ’ ἀκρώρεια τῆς συνειδήσεώς του:

Ἀγάπή ἐστι…

οὐ μέρος οὐθέν.

Ἐδάκρυσε – ἦτο εὐσυγκίνητος… Θυμήθηκε καὶ ἄλλα πολλά. Ἔκλαψε καί, καθὼς ἥρπαξε τὸ κρυσταλλωμένον δάκρυόν του, διέγνωσε μίαν συνταρακτικὴν ἀληθείαν: ἀκόμα καὶ αὐτό ἦτο συμμετρικόν, μορφῆς  κ α ν ο ν ι κ ῆ ς  καὶ ἰδιαιτέρας εὐμορφίας… Ἀκόμη καί ἐκεῖνον ἔκρυβε ψιχίον τῆς  ψ υ χ ῆ ς  του.  

κρύσταλλο-χιόνι-διέλευση

 

Στὶς κατηγορίες: Πεζά
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-