Ὁ καθεὶς καὶ τὰ ὅπλα του...

Ὁ καθεὶς καὶ τὰ ὅπλα του[]

Καὶ τὰ χέρια του ἅπλωσε

ὅπως κάνει/ νέος δόκιμος θεός,

γιὰ νὰ πλάσῃ [] ἀλγηδόνα

 

κ’ εὐφροσύνη.

Ὀδυσσέας Ἐλύτης, Ἀπὸ τό: Ἄξιόν ἐστι

(Η.Ρ.Η.Σ. Ἀποστολίδης, Ἀνθολογία τῆς Νεοελληνικῆς Γραμματείας,

Ἡ Ποίηση, Τὰ Νέα Ἑλληνικά, 10η ἔκδ., Ἀθῆναι, 1970, τομ. Α΄, σελ. 344.)

Τὸ διαδίκτυο, ὅπως κάθε ἀνθρώπινη δημιουργία, κάποια στιγμὴ ἀπογαλακτίστηκε ἀπ’ τοὺς ἐμπνευστές του ξεκινῶντας τὴν πορεία του μές στὸν Κόσμο ὡς ὂν αὐθύπαρκτο καὶ πλῆρες ζωῆς. Μολονότι πολλά στραβὰ ἔχουν συμβῆ ἀπὸ τότε ποὺ πρωτοβάδισε στὸν Κυβερνοχῶρο καὶ πάμπολλοι τόχουν ἐκμεταλλευτῆ καὶ τὸ ἐκμεταλλεύονται συνέχεια ἐξουσιαστικά, διατηρεῖ ἐντός του νησίδες πνευματικές.

Τέτοιες νησίδες ἀποτελοῦν βασικά ὄργανα στὴν προσπάθεια τῆς Διέλευσης· θ’ ἀπαριθμήσω μερικὲς μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ σταθοῦν ὑλικὸ γιὰ διερεύνηση καὶ μελέτη καί ἀπ' τοὺς ἀναγνωστὲς τοῦ ἱστολογίου:

(α) Ἀρχαία Ἑλληνικὴ καὶ Λατινικὴ Γραμματεία συνοδείᾳ ἀγγλικῆς μετάφρασης καὶ λημματογράφησης τῶν λέξεων ἐντὸς τῶν κειμένων βάσει ἔγκριτων λεξικῶν, στὸν Περσέα τοῦ Πανεπιστημίου Τάφτς: http://www.perseus.tufts.edu

(β) Θησαυρὸς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (Thesaurus Linguae GraecaeTLG) κειμένων καὶ λεξικῶν: http://stephanus.tlg.uci.edu

(γ) The Chicago Homer, διαδικτυακὴ ἀναπαρωγὴ τοῦ ὁμηρικοῦ σώματος μὲ συνοδευτικὴ διαγραμμική (interlinear) μετάφραση καὶ λημματογράφηση κάθε λέξης τοῦ πρωτοτύπου: http://homer.library.northwestern.edu/

(δ) Κριτικὲς ἐκδόσεις τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης στὴν ἱστοσελίδα τῆς Γερμανικῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας: http://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln

(ε) Anthologia graeca carminum christianorum (ἀνθολογία ἑλληνοχριστιανικῆς ὑμνολογίας) στὴ Βιβλιοθήκη τῶν Διορθώσεωνhttp://www.diorthoseis.gr/post/w-christ-m-papanikas-anthologia-graeca-carminum-christianorum

(στ) Τὰ ἱερὰ κείμενα τῆς Ἀνατολῆς (ἡ ἀγγλικὴ μτφ τῶν κειμένων ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Clarendon): http://www.sacred-texts.com/sbe/

(ζ) Bibliotheca Polyglotta τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ὄσλο: https://www2.hf.uio.no/polyglotta

(η) Ἐτυμολογικὸ λεξικὸ τῆς Πρωτοινδοευρωπαϊκῆς τοῦ Pokorny: https://indo-european.info/pokorny-etymological-dictionary/whnjs.htm

(θ) Λεξικὸ τῶν Liddell-Scott-Κωνσταντινίδου μ’ ἠλεκτρονικὴ ἀναζήτηση ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Αἰγαίου: http://myria.math.aegean.gr/lds/web

(ι) Τὰ λήμματα τῆς Ἐγκυκλοπαίδειας τῆς Ἀρχαιογνωστικῆς Ἐπιστήμης τῶν Pauly-Wissowa ποὺ δέν ἔχουν πιὰ πνευματικὰ δικαιώματα:
https://de.wikisource.org/wiki/Paulys_Realencyclop%C3%A4die_der_classischen_Altertumswissenschaft

(ια) Ἐγκυκλοπαίδεια Iranicahttp://www.iranicaonline.org/

(ιβ) Ψηφιακὸ λεξικὸ τοῦ Βουδδισμοῦhttp://www.buddhism-dict.net/ddb

(ιγ) Σκαλδικὴ ποίηση τῶν μεσαιωνικῶν χρόνωνhttp://skaldic.abdn.ac.uk 

(ιδ) Ἀνέμη (Ψηφιακὴ βιβλιοθήκη νεοελληνικῶν σπουδῶν): http://anemi.lib.uoc.gr/

(ιε) Λεξικὸν ὀρθογραφικὸν καὶ χρηστικὸν τοῦ Γεωργίου Ζηκίδου στὴ Βιβλιοθήκη τῶν Διορθώσεων: http://www.diorthoseis.gr/post/γεωργίου-ζηκίδου-λεξικὸν-ὀρθογραφι

(ιστ) Γραμματικὴ Τέχνη τοῦ Διονυσίου Θρᾳκὸς στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεωνhttp://www.diorthoseis.gr/post/διονύσιος-θρᾷξ-γραμματικὴ-τέχνη

(ιζ) Γραμματικὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης τοῦ Ἀχχιλέως Τζαρτζάνου στὴ Βιβλιοθήκη τῶν Διορθώσεων: http://www.diorthoseis.gr/post/ἀχιλλεὺς-τζάρτζανος-γραμματικὴ-τ

(ιη) Ἠλεκτρονικὲς μορφὲς ποικίλων βιβλίων δίχως πνευματικὰ δικαιώματα: http://www.archive.org

(ιθ) Γερμανικὸ Λεξικὸ τῶν ἀδελφῶν Γκρίμμ: http://woerterbuchnetz.de/DWB

(κ) Σύστημα λεξικογραφικῶν πληροφοριῶν γιὰ τὴ σύγχρονη Γερμανικὴ γλῶσσα καὶ τὴν Ἱστορία τηςhttp://www.dwds.de/ 

(κα) Γερμανικὸ Ἀρχεῖο Κειμένωνhttp://www.deutsches-textarchiv.de/

(κβ) Λεξικὸ τῆς Δανικῆς γλώσσαςhttp://ordnet.dk/ddo

(κγ) Σαιξπηρικὴ βιβλιοθήκη Folgerhttp://www.folger.edu/

(κδ) Νιτσεϊκὸ σῶμα κειμένωνhttp://www.nietzschesource.org/

(κε) Ἔκδοση Στουτγάρδης τῶν ἔργων τοῦ Friedrich Hölderlinhttp://www.wlb-stuttgart.de/sammlungen/hoelderlin-archiv/sammlung-digital/zur-stuttgarter-hoelderlin-ausgabe-online/

(κστ) Encyclopedia of Mathematics ( συνεργασία Springer καὶ European Mathematical Society): https://www.encyclopediaofmath.org

(κζ) JSTOR, ἐπιστημονικὲς δημοσιεύσεις, ἄρθρα, βιβλία: http://www.jstor.org/

(κη) Center for Hellenic Studies τοῦ Πανεπιστημίου Harvard: http://chs.harvard.edu/

Κι ὁ κατάλογος θὰ ἐμπλουτίζεται…

γερμανικά-κλειδιά-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Γενικά
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-