Ὁ καθεὶς καὶ τὰ ὅπλα του...

Ὁ καθεὶς καὶ τὰ ὅπλα του[]

Καὶ τὰ χέρια του ἅπλωσε

ὅπως κάνει/ νέος δόκιμος θεός,

γιὰ νὰ πλάσῃ [] ἀλγηδόνα

 

κ’ εὐφροσύνη.

Ὀδυσσέας Ἐλύτης, Ἀπὸ τό: Ἄξιόν ἐστι

Τὸ διαδίκτυο, ὅπως κάθε ἀνθρώπινη δημιουργία, κάποια στιγμὴ ἀπογαλακτίστηκε ἀπ’ τοὺς ἐμπνευστές του ξεκινῶντας τὴν πορεία του μές στὸν Κόσμο. Μολονότι πολλά ἔχουν συμβεῖ ἀπὸ τότε ποὺ πρωτοβάδισε στὸν Κυβερνοχῶρο καὶ πάμπολλοι τόχουν ἐκμεταλλευτῆ καὶ τὸ ἐκμεταλλεύονται συνέχεια, διατηρεῖ ἐντός του νησίδες πνευματικές.

Αὐτὲς ἀποτελοῦν βασικά ὄργανα στὴν προσπάθεια τῆς Διέλευσης· θ’ ἀπαριθμήσω μερικὲς μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ σταθοῦν ὑλικὸ γιὰ διερεύνηση καὶ μελέτη καί ἀπ' τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ ἱστολογίου:

(α) Ἀρχαία Ἑλληνικὴ καὶ Λατινικὴ Γραμματεία συνοδείᾳ ἀγγλικῆς μετάφρασης καὶ λημματογράφησης τῶν λέξεων ἐντὸς τῶν κειμένων βάσει ἔγκριτων λεξικῶν, στὸν Περσέα τοῦ Πανεπιστημίου Τάφτς: http://www.perseus.tufts.edu

(β) Θησαυρὸς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (Thesaurus Linguae GraecaeTLG) κειμένων καὶ λεξικῶν: http://stephanus.tlg.uci.edu

(γ) The Chicago Homer, διαδικτυακὴ ἀναπαρωγὴ τοῦ ὁμηρικοῦ σώματος μὲ συνοδευτικὴ διαγραμμική (interlinear) μετάφραση καὶ λημματογράφηση κάθε λέξης τοῦ πρωτοτύπου: http://homer.library.northwestern.edu/

(δ) Κριτικὲς ἐκδόσεις τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης στὴν ἱστοσελίδα τῆς Γερμανικῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας: http://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln

(ε) Λογεῖον ἀπ' τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγο, λεξικὰ τῆς Ἑλληνικῆς καὶ τῆς Λατινικῆς: http://logeion.uchicago.edu/index.html

(στ) Anthologia graeca carminum christianorum (ἀνθολογία ἑλληνοχριστιανικῆς ὑμνολογίας) στὴ Βιβλιοθήκη τῶν Διορθώσεωνhttp://www.diorthoseis.gr/post/w-christ-m-papanikas-anthologia-graeca-carminum-christianorum

(ζ) Τὰ ἱερὰ κείμενα τῆς Ἀνατολῆς (ἡ ἀγγλικὴ μτφ τῶν κειμένων ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Clarendon): http://www.sacred-texts.com/sbe/

(η) Bibliotheca Polyglotta τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ὄσλο: https://www2.hf.uio.no/polyglotta

(θ) Henrik Ibsens skrifter (Τὰ γραπτὰ τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν) τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ὄσλο: http://www.ibsen.uio.no/forside.xhtml 

(ι) Ἐτυμολογικὸ λεξικὸ τῆς Πρωτοινδοευρωπαϊκῆς τοῦ Pokorny: https://indo-european.info/pokorny-etymological-dictionary/whnjs.htm

(ια) Λεξικὸ τῶν Liddell-Scott-Κωνσταντινίδου μ’ ἠλεκτρονικὴ ἀναζήτηση ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Αἰγαίου: http://myria.math.aegean.gr/lds/web

(ιβ) Τὰ λήμματα τῆς Ἐγκυκλοπαίδειας τῆς Ἀρχαιογνωστικῆς Ἐπιστήμης τῶν Pauly-Wissowa ποὺ δέν ἔχουν πιὰ πνευματικὰ δικαιώματα:
https://de.wikisource.org/wiki/Paulys_Realencyclop%C3%A4die_der_classischen_Altertumswissenschaft

(ιγ) Ἐγκυκλοπαίδεια Iranicahttp://www.iranicaonline.org/

(ιδ) Ψηφιακὸ λεξικὸ τοῦ Βουδδισμοῦhttp://www.buddhism-dict.net/ddb

(ιε) Σκαλδικὴ ποίηση τῶν μεσαιωνικῶν χρόνωνhttp://skaldic.abdn.ac.uk 

(ιστ) Ἀνέμη (Ψηφιακὴ βιβλιοθήκη νεοελληνικῶν σπουδῶν): http://anemi.lib.uoc.gr/

(ιζ) Λεξικὸν ὀρθογραφικὸν καὶ χρηστικὸν τοῦ Γεωργίου Ζηκίδου στὴ Βιβλιοθήκη τῶν Διορθώσεων: http://www.diorthoseis.gr/post/γεωργίου-ζηκίδου-λεξικὸν-ὀρθογραφι

(ιη) Γραμματικὴ Τέχνη τοῦ Διονυσίου Θρᾳκὸς στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεωνhttp://www.diorthoseis.gr/post/διονύσιος-θρᾷξ-γραμματικὴ-τέχνη

(ιθ) Γραμματικὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης τοῦ Ἀχχιλέως Τζαρτζάνου στὴ Βιβλιοθήκη τῶν Διορθώσεων: http://www.diorthoseis.gr/post/ἀχιλλεὺς-τζάρτζανος-γραμματικὴ-τ

(κ) Δημώδης Γραμματεία http://georgakas.lit.auth.gr/dimodis/index.php?

(κα) Ἠλεκτρονικὲς μορφὲς ποικίλων βιβλίων δίχως πνευματικὰ δικαιώματα: http://www.archive.org

(κβ) Γερμανικὸ Λεξικὸ τῶν ἀδελφῶν Γκρίμμ: http://woerterbuchnetz.de/DWB

(κγ) Σύστημα λεξικογραφικῶν πληροφοριῶν γιὰ τὴ σύγχρονη Γερμανικὴ γλῶσσα καὶ τὴν Ἱστορία τηςhttp://www.dwds.de/ 

(κδ) Γερμανικὸ Ἀρχεῖο Κειμένωνhttp://www.deutsches-textarchiv.de/

(κε) Λεξικὸ τῆς Δανικῆς γλώσσαςhttp://ordnet.dk/ddo

(κστ) Σαιξπηρικὴ βιβλιοθήκη Folgerhttp://www.folger.edu/

(κζ) Νιτσεϊκὸ σῶμα κειμένωνhttp://www.nietzschesource.org/

(κη) Ἔκδοση Στουτγάρδης τῶν ἔργων τοῦ Friedrich Hölderlinhttp://www.wlb-stuttgart.de/sammlungen/hoelderlin-archiv/sammlung-digital/zur-stuttgarter-hoelderlin-ausgabe-online/

(κθ) Encyclopedia of Mathematics ( συνεργασία Springer καὶ European Mathematical Society): https://www.encyclopediaofmath.org

(λ) JSTOR, ἐπιστημονικὲς δημοσιεύσεις, ἄρθρα, βιβλία: http://www.jstor.org/

(λα) Center for Hellenic Studies τοῦ Πανεπιστημίου Harvard: http://chs.harvard.edu/

(λβ) Digital Dictionary of Buddhism http://www.buddhism-dict.net/ddb/

(λγ) ΙPΑ Chart with sounds, τὸ διεθνὲς φωνητικὸ ἀλφάβητο μὲ ἤχους: http://www.internationalphoneticalphabet.org/ipa-sounds/ipa-chart-with-sounds/

(λδ) Early Indo-European Online, μαθήματα γιὰ τὶς ἀρχαιότερες γλῶσσες τῆς Ἰνδοευρωπαϊκῆς οἰκογένειας: https://lrc.la.utexas.edu/eieol

Κι ὁ κατάλογος θὰ ἐμπλουτίζεται…

γερμανικά-κλειδιά-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Γενικά
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-