Ὠσαννά!..

ρουμπλιόφ-θεία-γέννηση-διέλευση

[Ἀντρέι Ρουμπλιόφ. Ἡ θεία γέννηση. Κρεμλίνο. 1405.]

Καὶ σὺ Βηθλέεμ, γῆ τοῦ Ἰούδα, 

οὐδαμῶς

ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα·

ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, 

ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.

[Κατὰ Ματθαῖον Β΄ 6.]

μπρέχελ-σφαγή-νυπίων-διέλευση

[Πῆτερ Μπρέχελ. Ἡ σφαγὴ τῶν ἀθώων νηπίων. 1565-7.]

 

Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, 

κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς·

Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς,

καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι,

ὅτι οὐκ εἰσίν.

[Κατὰ Ματθαῖον Β΄ 16.]


Σὲ μιὰ μικρὴ πόλη τῆς Παλαιστίνης, τὴ Βηθλεέμ, ἦρθε στὴ ζωὴ ὁ Ναζωραῖος ραββῖνος. Δέν ἔγινε κοσμικὸς ἡγέτης, ὅπως ἑρμήνευαν τὶς προφητεῖες τὶς παλιές, διότι ἡ βασιλεία ἡ αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου [Κατὰ Ἰωάννην ΙΘ΄ 36]..- ἀλλοῦ ρίζωσαν καὶ κυβερνᾶν τὰ λόγια του: στὶς ψυχὲς τῶν εἰρηνοποιῶν [Κατὰ Ματθαῖον Ε΄ 9] ποὺ πάντοτ’ ἐκδιώχνονταν ἀπὸ τὶς ἐξουσίες -στὶς ψυχὲς νηπίων που σφαγιάστηκαν κι ἀκόμα σφαγιάζονται, γιὰ νὰ μήν εἰσακουστῇ ἡ διδασκαλία του.  

Χιλιετίες πέρασαν κι ἀκόμα φεύγει πρόσφυγας ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μαζὶ μὲ τόσους ἄλλους μέσα καὶ γύρω ἀπ’ τὴν πατρίδα του· κάμποσες λίγες ψυχὲς τοῦ δίνουνε ἀκρόαση κι ἀκόμα λιγώτερες παραχωροῦνε ἄσυλο…

Πῶς θὰ κερδίζανε ἀλλιῶς οἱ κολλυβιστές [Κατὰ Ματθαῖον ΚΑ΄ 12] τῶν ὅπλων σ’ Ἀνατολὴ καὶ Δύση, οἱ σύγχρονοι μάγοι μὲ τὰ δῶρα τῆς καταστροφῆς, γιὰ νὰ χτίσουν αὐτοκρατορίες πάνω στὸ μαῦρο αἷμα π’ ἀναβλύζει ἀπὸ τὶς πέτρινες φλέβες τῆς γῆς;..

Οἱ ἀπάνθρωποι σχεδιασμοί τους ἔξω ἀπ’ τὴν ἐπικράτεια τοῦ βασιλέως τῆς δόξης [Ψαλμοὶ ΚΓ΄ 23]…

πρᾷος ἤξερε καλά τὰ γρανάζια τῆς Ἱστορίας ποὺ θὰ βάλῃ σὲ κίνηση, ὁ ἐλευθερωτικός του λόγος:

Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον

βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν·

οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην

ἀλλὰ  μ ά χ α ι ρ α ν.

 [Κατὰ Ματθαῖον Ι΄ 34.]

Γιὰ νὰ τὸν βγάλουνε σωστό, σκοτώνονται καθημερνά οἱ ἄμυαλοι!..

Στὴ μάχη βουτᾶνε μ’ Ὠσαννά! κ’ ἑτοιμάζονται γιὰ τὸ σταυρὸ καὶ τὴν αἰώνια ταφὴ τῆς ἴδιας τῆς  ἀ ν ά σ τ α σ η ς!..

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Πεζά Στοχασμοί Σχολιασμός
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-