Ὠσαννά!..

Καὶ σὺ Βηθλέεμ, γῆ τοῦ Ἰούδα, 

Καὶ σύ Βηθλέεμ, γῆ τοῦ Ἰούδα,

οὐδαμῶς

ποτέ σου, <ἂν καὶ μικρή,>

ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα·

δὲ θὰ φανῇς ἐλάχιστη στῆς Ἰουδαίας τὶς πόλεις τὶς μεγάλες· 

ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, 

ἀπὸ σένα θάβγ’ ἡγέτης

ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.

ποὺ θὰ σύρῃ σὰ βοσκός τὸ λαό μου Ἰσραήλ.

[Κατὰ Μαθθαῖον Β΄ 6.]

 

μπρέχελ-σφαγή-νυπίων-διέλευση

[Πῆτερ Μπρέχελ. Ἡ σφαγὴ τῶν ἀθώων νηπίων. 1565-7.]

 

Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, 

Βγῆκε ἀπ’ τὴ Ραμὰ φωνή –

κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς·

κλάμα κι ὀδυρμὸς πολύς! 

Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς,

Ἔκλαιγε ἡ Ραχὴλ γιὰ τὰ παιδιά της 

καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι,

καὶ παρηγόρια δέν τὴν ἔπιανε,

ὅτι οὐκ εἰσίν.

καθὼς ἐκεῖνα δέν  ὑ π ῆ ρ χ α ν  πιά…

[Κατὰ Μαθθαῖον Β΄ 16.]


Σὲ μιὰ μικρὴ πόλη τῆς Παλαιστίνης, τὴ Βηθλεέμ, ἦρθε στὴ ζωὴ ὁ Ναζωραῖος ραββῖνος. Δέν ἔγινε κοσμικὸς ἡγέτης καταπὼς ἑρμήνευαν τὶς προφητεῖες τὶς παλιές, διότι ἡ βασιλεία ἡ αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου [Κατὰ Ἰωάννην ΙΘ΄ 36]..- ἀλλοῦ ρίζωσαν καὶ κυβερνᾶν τὰ λόγια του: στὶς ψυχὲς τῶν εἰρηνοποιῶν [Κατὰ Μαθθαῖον Ε΄ 9] ποὺ πάντοτ’ ἐκδιώχνονταν ἀπὸ τὶς ἐξουσίες – στὶς ψυχὲς νηπίων που σφαγιάστηκαν καὶ σφαγιάζοντ’ ἀκόμα, γιὰ νὰ μήν εἰσακουστῇ ἡ διδασκαλία του.  

Χιλιετίες πέρασαν κι ἀκόμα φεύγει πρόσφυγας ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου [αὐτοαναφορὰ τοῦ Ἰησοῦ στὴν Καινὴ Διαθήκη] μαζὶ μὲ τόσους ἄλλους μέσα καὶ γύρω ἀπ’ τὴν πατρίδα του· κάμποσες λίγες ψυχὲς τοῦ δίνουνε ἀκρόαση κι ἀκόμα λιγώτερες παραχωροῦνε ἄσυλο…

Πῶς θὰ κερδίζανε ἀλλιῶς οἱ κολλυβιστές [Κατὰ Μαθθαῖον ΚΑ΄ 12] τῶν ὅπλων σ’ Ἀνατολὴ καὶ Δύση, οἱ σύγχρονοι «μάγοι μὲ τὰ δῶρα» τῆς καταστροφῆς, γιὰ νὰ χτίσουν αὐτοκρατορίες πάνω στὸ μαῦρο αἷμα π’ ἀναβλύζει ἀπὸ τὶς πέτρινες φλέβες τῆς γῆς;..

Οἱ ἀπάνθρωποι σχεδιασμοί τους ἔξω ἀπ’ τὴν ἐπικράτεια τοῦ βασιλέως τῆς δόξης [Ψαλμοὶ ΚΓ΄ 23]…

Ὁ πράος ἤξερε καλά τὰ γρανάζια τῆς Ἱστορίας ποὺ θὰ βάλῃ σὲ κίνηση ὁ ἐλευθερωτικός του λόγος:

Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον

βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν·

οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην

ἀλλὰ  μ ά χ α ι ρ α ν.

 [Κατὰ Μαθθαῖον Ι΄ 34.]

Γιὰ νὰ τὸν βγάλουνε σωστό, σκοτώνονται καθημερνά οἱ ἄμυαλοι!..

Στὴ μάχη βουτᾶνε μ’ Ὠσαννά! κ’ ἑτοιμάζονται γιὰ τὸ σταυρὸ καὶ τὴν αἰώνια ταφὴ τῆς ἴδιας τῆς  ἀ ν ά σ τ α σ η ς!..

ρουμπλιόφ-θεία-γέννηση-διέλευση

[Ἀντρέι Ρουμπλιόφ. Ἡ θεία γέννηση. Κρεμλίνο. 1405.]

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Πεζά Στοχασμοί Σχολιασμός
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-