Ἔρευνα ἐσχάτη

Φθόγγους καὶ λέξεις καὶ φράσεις καὶ ῥήσεις συστρέφων,
ἤχων καὶ τόνων χροιήν, ὅρων καὶ τόπων ὑφήν,

σχῆμα τῶν φθόγγων καὶ λέξεων-ῥήσεων-φράσεων τρέπων,
χάριν καὶ δῖαν πνοὴν κράζων σφοδρῶς λιπαρῶ.

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-