Βισακαντάττα, «Φθινοπωρινὸ σκηνικό...»

[Ἀπόδοση ἀπό: An anthology of sanskrit court poetry, Vidyākara’s Subhāsitaratnakosa, translated by Daniel H. H. Ingalls, Harvard Univerity Press, Cambridge, Massachusetts, 1965, Automn, σελ. 138, 278.]

Ἀγάλι-ἀγάλι γαληνεύουν οἱ οὐρανοί·

ρέουν σὰν ποταμοὶ μεγάλοι στὸ στερέωμα·

σύννεφα σωρώνονται σὰν ἄμμος·

γερανοί, ἐδῶ κ’ ἐκεῖ, πετᾶνε γλυκοκλαίγοντας·

ποτάμια ποὺ τὴ νύχτα γεμίζουν ἀπ’ ἄστρα-νυχτολούλουδα!

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Ποιήματα Σανσκριτικὴ αὐλικὴ ποίηση
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-