Δίκαιη τιμωρία

Ὅταν κάτι ἔχῃ ἤδη ὁλοκληρωθῆ ἐπιτυχῶς μ’  ἕ ν α ν  τρόπο καὶ κάποιος «εὐφυής» ἀναφερθῇ σ’ ἄλλους χίλιους, γιὰ νὰ μειώσῃ τὸ ἐπίτευγμα, ἔστω ἡ ἑξῆς τιμωρία: Ἀφότου, κι ἄν, θάχῃ καταφέρει ν’ ἀπαριθμήσῃ καταλεπτὼς τοὺς ὑπόλοιπους χίλιους τρόπους, τότε νὰ ξανανοίξῃ τὸ στόμα του γιὰ κάτι διαφορετικό…

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-