Δημιουργία

Ἀντίδρομος καὶ ὁμόδρομος, τῶν κεῖθεν, τῶν ἐδῶθεν,
ἀνάστροφος καὶ ὀρθία αὐτή, κρυφή, φανερωμένη,
ἀντιγνωμοῦσα τῶν πολλῶν, ὁμογνωμοῦσα εἰς πάντας,
ἀντιλαλοῦσα τῆς ψυχῆς, ὁμοφανὴς τοῦ Κόσμου,
ἀντίφασις, κατάφασις, καὶ τάξις ἐν τῷ χάει.

Ἐν κατηγορίαις: Δεκαπεντασύλλαβοι Ποιήματα

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
2018/06/10· 2η ἐπεξεργασία: 02/01/2021· 3η ἐπεξεργασία: 12/05/2021· 4η ἐπεξεργασία: 11/09/2021.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-