Διαβάτης

Διαβαίνω νοερῶς χώρους κενοὺς καὶ ἐρωτῶ ἑμαυτόν: Τί ἐζήτεις ἐκεῖ; Ποία ἡ ἐργασία; Ἐξαίφνης πληρότης μορφῶν παρεληλυθυίων μετὰ παθῶν παρῳχημένων. Ἀπαντῶ ἑμαυτῷ: Ἰδού ἐκεῖ ἐργασία· παρουσία πλέον ὧδε, πλουτισμὸς ᾍδου ἐν μνήμῃ καὶ συγχώρεσις προσώπου.

Στὶς κατηγορίες: Πεζά
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-