Διατονίες

Ὁλόκληρο τὸ σύμπαν πάλλεται καὶ μιὰ κοσμικὴ μουσικὴ κατακλύζει ἀδιάλειπτα τὸ συνεχές. Κάθε τόσο μιὰ καινούργια διατονία εἰσάγεται σ’ αὐτὸ τὸν καθολικὸ ἧχο ὑποβάθρου. Πορεύεται μόνη της, κάπου-κάπου συμπίπτει μὲ μιὰ ἄλλην δημιουργῶντας σημειακὲς ἐντάσεις ἢ συρριθμίζεται μαζί της ἀνασύροντας στὴν ἀκοὴ μιὰν αἰνιγματικὴ ἁρμονικὴ σχέση.

Ἡ μιὰ διατονία ἀποσπᾷ τὴν προσοχὴ τῆς ἄλλης σὲ μιὰ τόσο κατοπτρικὴ σχέση ποὺ αἴτιο κ’ αἰτιατὸ συμφύρονται· χάνονται σὲ μιὰν ἀδιαίρετη ἑνότητα καὶ συνεχίζουν οἱ μορφές τους ν’ ἀλληλοδιαπλέκονται ὡσότου πάψῃ χρόνος νὰ ὑπάρχῃ. Γιατί, ἅπαξ καὶ συναντήθηκαν, ἡ σύνδεσή τους ὑπερνικάει αὐτοστιγμεί τὴν ὅσο μεγάλη μεταξύ τους ἀπόσταση.

Λές καὶ συνεχῶς ξεστρατίζει ἡ πρώτη μὲ τὴν ἀπειροελάχιστη διακύμανση τῆς δεύτερης ἀπ’ τὸ μονοπάτι της στ’ ὅλον ποὺ κι αὐτὸ μὲ τὴ σειρά του ξεστρατίζει ἔστω κι ἀπειροστὰ ἀπ’ τὴν κίνηση τῶν μερῶν του.

Στὶς κατηγορίες: Μουσική Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-