Θεμιστοκλῆς, «Ὁ λόγος τ' ἀνθρώπου...»

[Μτφ ἀπό: Plutarch’s lives, with an english translation by Bernadotte Perrin, Loeb Classical Library, William Heinemann-The MacMillan Co., London-New York, 1914, τ. ΙΙ, σελ. 78, Θεμιστοκλῆς ΚΘ΄ 3.]

[] Θεμιστοκλῆς ἀπεκρίνατο,

Κι ἀποκρίθηκε ὁ Θεμιστοκλῆς:

τὸν λόγον ἐοικέναι τοῦ ἀνθρώπου

«Ὁ λόγος τ’ ἀνθρώπου μοιάζει

τοῖς ποικίλοις στρώμασιν·

μὲ τὰ πλουσιοκέντητα χαλιά,

ὡς γὰρ ἐκεῖνα καὶ τοῦτον ἐκτεινόμενον

γιατὶ ὅπως κ’ ἐκεῖνα, σὰν ξεδιπλώνεται,

μὲν ἐπιδεικνύσθαι τὰ εἴδη,

ἐ π ι δ ε ι κ ν ύ ε ι  τὰ σχήματά του·

συστελλόμενον δὲ

σὰν ἀναδιπλώνεται,

κρύπτειν καὶ διαφθείρειν.

τὰ  κ ρ ύ β ε ι – τὰ  π α ρ α μ ο ρ φ ώ ν ε ι.»

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-