Καλὸς καὶ κακός

[Στιχηρὴ διασκευὴ ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1881, τομ. X,1: The Dhammapada, a collection of verses, being one of the canonical books of the Buddhists, translated from Pāli by F. Max Müller, κεφ. IV: The wise man, σελ. 72-3, στρ. 304.]

Σὰν χιονισμένη κορυφή

ἀστράφτει ὁ καλός!

Σὰν τὸ βέλος στὴ νυχτιά,

ἀόρατος μένει ὁ κακός!

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-