Κατάκτησις

Ὡς φθάσῃ τέλος ὁ ὀρειβάτης κορυφήν,
θὰ κράξῃ τρομερὸν ἐπίτευγμα· βροντή
εἰς Ἄπειρον θὰ ἠχήσῃ. Μάτην — φεῦ! — ἐκεῖ
ἕτερον οὖς θ’ ἀναζητήσῃ: Τοῦ θνητοῦ
ὁ ἦχος ἀπρόσιτος ἁπάντων τῶν βροτῶν·
καὶ μόνος πλέον πλέει ὡς ὕμνος προσευχῆς.

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
4/10/2016· β΄ ἐπεξεργασία: 20/03/2022· γ΄: 20/03/2023.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-