Κι ἂν μὲ βλέπῃς...

[Κείμενο ἀπό: The Greek Anthology, with an english translation by W. R. Paton, Loeb Classical Library, William Heinemann-G. P. Putnam’s Sons, London-New York,  1918, τομ. V, σελ. 54, Εἰς εἴσοπτρον.]

Ἄν μ’ ἐσίδῃς, καὶ ἐγὼ σέ. Σὺ μὲν βελφάροισι δέδορκας,

Κι ἂν μὲ βλέπῃς, κ’ ἐγώ σὲ βλέπω. Σὺ μὲ βλέφαρα κοιτᾶς,

ἀλλ’ ἐγὼ οὐ βλεφάροις· οὐ γὰρ ἔχω βλέφαρα.

ἀλλ’ ἐγὼ χωρίς, καθότι βλέφαρα δὲν ἔχω. 

Ἂν δ’ ἐθέλῃς, λαλέω φωνῆς δίχα· σοὶ γὰρ ὑπάρχει

Δίχως φωνὴ λαλῶ, ἂν θέλῃς, γιατί, σὺ μὲν ἔ χ ε ι ς

φωνή, ἐμοὶ δὲ μάτην χείλε’ ἀνοιγόμενα.

φωνή, μὰ μένα μάταια τὰ χείλη ἀνοίγουν.

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-