Κομφούκιος, «Αὐτοβιογραφία»

Στὰ δεκαπέντε, ἔρριξα

τὸ βάρος στὴ γνώση·

στὰ τριάντα, ἔλαβα

στὴν κοινωνία θέση·

στὰ σαράντα, λυτρώθηκα

ἀπ’ τὶς ἀμφιβολίες·

στὰ πενῆντα, κατάλαβα

τ’ οὐρανοῦ τὸ θέλημα·

στὰ ἐξῆντα, ἀφτί ἀπόκτησα

γιὰ τὴ σοφία τῶν παλιῶν·

στὰ ἑβδομῆντα, μπόρεσα

τὴν καρδιά ν’ ἀφουγκραστῶ

δίχως ὑπερβολὲς καὶ λάθη…

[Στιχηρὴ ἀπόδοση ἀπό: Confucius, Analects with selections from traditional commentaries, translated by Edward Slingerland, Hackett Publishing Company, Indianapolis/Cambridge, 2003, σελ. 9.]

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Φιλοσοφία
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-