Κροῦσις

Ἐκ τοῦ ληθάργου τῆς ἀδιαφορίας ἐγείρει ὁ Θάνατος τοὺς ἐξουσιαστάς· ὑπενθυμίζει αὐτοῖς τὴν ἀκατάλυτον ταυτότητα μετὰ τῶν ἐξουσιαζομένων, ὅταν κρούῃ τὴν θύραν των· τῷ ὄντι τοὺς ἐπαναφέρει εἰς ζωὴν πρὸ τῆς ἐσχάτης πνοῆς.

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-