Ματαιότης ματαιοτήτων

Ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ τοῦ καινοῦ ἐπιγραφὴν τῶν ματαίων
δέχεται ἐπὶ κεφαλῆς. Τῷ ὄντι ἐπεγράφη τὸ ὀρθόν,

καίτοι ματαιοφρονοῦντες τοῦ ἐτύμου τὸ γράμμα ἀγνοοῦσι·
κράτους, ἰσχύος, φυλῆς ἔθεσαν Δόξαν ὑπό.

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-