Μεταμόρφωσις

Βίος σκοτίας· τὸ πένθος αἰῶνος τοπίον βαρύνει·
γράφουσι βάτοι σκιὰς ἔτι σκοτώδεις βωβάς.

Ἄδυτος Ἥλιος σβέννυσιν ἥλιον αἴφνης τῆς γαίας·
φέγγουσι φύλλα ζωῆς, γνόφου καὶ δόξης λαμπρῆς.

Γνώσεως δένδρον χωρεῖ, καὶ τὰ ἱμάτια στίλβοντα πλέον·
θρόος τῶν φύλλων βαθύς· λέγουσα νῦν ἡ φωνή.

Πρόσταγμα ἐν μέσῳ τῶν πρώτων μαρτύρων· ἐπ’ ὄρους τοῦ θάμβους
σείει βοὴ πατρική· πάλλευκο πνέει τὸ φῶς.

Ἤκουσαν φίλοι· ἐνόησαν ἔθνη σοφῶν· ἐν γαλήνῃ
οὗτοι τηροῦσι σιγήν σκέψεων ἄνευ λειψῶν.

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-