Οἱ σκέψεις...

[Στιχηρὴ διασκευὴ ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1881, τ. X,1: The Dhammapada,[1] a collection of verses, being one of the canonical books of the Buddhists, translated from Pāli by F. Max Müller, κεφ. I: The twin-verses, σελ. 3, στρ. 1.]

Ἡ παρουσία μας ὅλη,

ἀποτέλεσμα τῶν σκέψεών μας·

θεμέλιό του οἱ σκέψεις μας,

ὅπως κ’ ὑλικό του.

Ἂν κάποιος λέῃ ἢ πράττῃ

μ’ ἄσχημη στὸ νοῦ του σκέψη,

ὁ πόνος ξοπίσω τὸν ἀκολουθεῖ,

καταπὼς ἡ ρόδα

τοῦ βοδιοῦ τὸ πόδι

ποὺ τ’ ἁμάξι σέρνει. 


[1] Dhamma (σανσκριτικά: dharma) =  αἰώνια ἀλήθεια, διδασκαλία· pada = πόδας, μονοπάτι.

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-