Περὶ τοῦ μεταφραστοῦ

Ποτέ ὅσα θεραπεύει μεταφράζων δὲν τὰ ἠννόησε ὡς ξένα ποὺ ἐγίνοντο προοδευτικῶς ἰδικά του· ποτέ. Αὐτοστιγμεί τὰ αἰσθάνεται τέτοια: ἰδικά του, ἢ αἴφνης αἰσθάνεται ἑαυτὸν τέτοιον: ἰδικόν των. Συνεπῶς πρόκειται περὶ συναντήσεως εἰμαρμένης ἢ αὐθυποβολῆς, ὅπως ὅταν ὁ ὑποκριτὴς προσεγγίζῃ τὸ σκηνικὸ πρόσωπο. Πῶς τότε νὰ ὁμιλήσῃς δι’ ἀπιστίαν παρὰ τὴν μέθεξιν, ὅσον κ’ ἐὰν τὸν μέμφωνται ἢ τὸν ἐπαινοῦν, δικαίως ἢ ἀδίκως;

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-