Περὶ τῆς ἀλαλίας αὐτῶν

Ὁλόκληρον Ἑλλάδα ἐπάσχιζον χωρέσειν ἐν τῇ ὑπαλληλικῇ αὐτῶν γλῶσσαν· χωρεῖ ἡ θάλασσα ἐν ποτηρίῳ; Εἰσέτι ἐπολέμησαν οἱ ἀνόητοι ὡς τὸ ποτήριον δοξασθῆναι ἐξυβρίζοντες τὸ ἅλας τῆς γῆς καὶ ἐρωτῶντες εἰ εἶχον τι ὕστερον ἵνα ἀρτύσωσι τὰς σεσηπυίας αὐτῶν συγγραφάς.

Στὶς κατηγορίες: Κριτική
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-