Περὶ ἀλαλίας αὐτῶν

Πᾶσαν Ἑλλάδα ἐπάσχιζον χωρέσειν ἐν ὑπαλληλικῇ σφετέρων γλῶσσῃ, ἀλλὰ χωρεῖ θάλασσα ἐν ποτηρίῳ; Ἠγωνίσθησαν νήπιοι ὡς ποτήριον δοξασθῆναι, ἐξυβρίζοντες καὶ μωραίνοντες γαίας ἅλας καὶ ἐρωτῶντες ἔπειτ’ εἰ εἶχον τι ὕστερον ἵνα ἀρτύσωσι τὰς σεσηπυίας αὐτῶν συγγραφάς.

Ἐν κατηγορίαις: Κριτική

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
10/04/2021· α΄ ἐπεξεργασία: 16/03/2023.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-