Πολύβιος

Ἔξω ἀστέρες καὶ σκότος ἐν ἀναμονῇ φωτὸς καὶ ἡμέρας· τὰ πτηνὰ κελαδοῦν ἐπὶ τῶν δένδρων· οἱ κύνες κάθηνται ράθυμοι μετὰ τόσας ὑλακὰς δι’ ἐχθρὸν κεκρυμμένον, παρὰ ταῦτα ἀναζητεῖται κεῖνος εἰς τὰ τεράστια ἀποτυπώματα. Ὡς ἂν ‘νὰ ἐπάτησε γίγας πλασθεὶς ἐκ ψυχῶν ἀναρίθμων. Αὐτόματον περιεπάτει πάλιν ἡ Ἀνθρωπίνη Ἱστορία καὶ ἄφηκε ἴχνος· τὸ βλέπεις καὶ τὸ ἀκούεις: Ἕν-δύο, ἕν-δύο, ἕν-δύο, φωνάζουν εἰς τὴν γραμμὴν παραγωγῆς, φορῶν τὸ κάλυπτρον καθείς. Ἕν-δύο, ἕν-δύο… Διὰ ‘νὰ διαφύγουν τὴν ἐξέγερσιν, τοὺς ἐπιβάλλουν ‘νὰ δουλεύουν ῥυθμικῶς. Ἀλλέως… (Ἕν-δύο, ἕν-δύο…)

Ἔχω ἓν ὄνειρον! (Πῶς γεννοῦν τὰ ὄνειρα τ’ ἀνάστροφά των; Πῶς πλάσσουν τὰ ὄνειρα ἐφιάλτας;) Παραληρεῖ τὸ πλῆθος -μεθύει, ὁραματίζεται τὴν ἡδονὴν ἄλλης ἐποχῆς, καὶ τὸ τοπίον τῆς πατρίδος μου ἤρεμον, ἁπλοῦν, τερπνόν, ‘δέν ἀντηχεῖ· κεῖται ἐν τῇ ἀχρόνῳ παρουσίᾳ του. Πέραν τῆς κοιλάδος ἀναβαίνει καπνὸς παλαιᾶς βιομηχανικῆς ἐπαναστάσεως -ἐξεπεράσθη καὶ αὐτή, ἐξέπνευσε εἰς τὰς χεῖρας τῆς κόρης της.

Ἐγεννήθην πολίτης Μεγάλης Πόλεως, ἀλλὰ τῷ ὄντι πλέον σμικροτάτης κατ’ ἔκτασιν καὶ δύναμιν: μετροῦν νῦν εἰς τὸν χῶρον, ἐγὼ μετρῶ τὸν χρόνον νῦν καὶ ἀεί, καὶ συνθλίβομαι ἐπὶ σημείου. Ἐκεῖ — ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς — ὑπάρχω καὶ χωρῶ τὸν χῶρον των κ’ ἔτι περαιτέρω. Ἐταξίδευσα πρὸς δυσμάς (ἀληθῶς ‘δὲν ἄφηκα ποτέ τὸν τόπον μου, ἀλλὰ ἐταξίδευσα). Ἔφθασα εἰς πολιτείας ἑπταλόφους, καπιτώλια, μνημεῖα δολοφονημένων πριγκίπων, ὡς ἐκεῖνο τὸ ἄγαλμα τοῦ προφήτου-μαχητοῦ μετὰ μυρίων ἐντολῶν καὶ μετὰ μιᾶς πνοῆς. Ἐξέπνευσε καὶ αὐτὸς ἱδρύων πολιτείαν.

Ἐταξίδευσα πρὸς ἀνατολάς. Γοητεία! Συνέλαβα ἑαυτὸν ‘νὰ θέλγεται. Μυστήρια ἀπύθμενα ἐντὸς τῶν ἀνθρωπομαζῶν· πᾶσαι ὑποτεταγμέναι, ἄμορφαι, ἀσπόνδυλαι κ’ ἕτοιμαι διὰ τὴν μετάβασιν πέραν τοῦ ἐπέκεινα. Ἀλίμονον! Τόση σοφία μετὰ τόσης πτωχείας. Ἀλίμονον,.. ἀλίμονον… Καὶ τὰ πλοῖα τῆς Δύσεως καὶ τὰ πετούμενά της προσαράσσονται, προσεδαφίζονται: ἐσκόρπουν θάνατον καὶ πλέον συνεμάχησαν μετὰ τοῦ ἐκεῖ θανάτου. Καὶ τὰ πτηνὰ κελαδοῦν εἰς τὴν ὕπαιθρον τῆς πατρίδος καὶ τὰ θηρία ἐπισκέπτονται ἀνελλιπῶς ἐμέ· οὐρλιάζουν εἰς γλώσσας ἀκαταλήπτους.     

Στὶς κατηγορίες: Πεζά

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
22/12/2020· 3η ἐπεξεργασία: 04/12/2021· 4η ἐπεξεργασία: 21/03/2022.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-