Πολύβιος

Ἔξω ἀστέρες καὶ σκότος ἐν ἀναμονῇ φωτὸς καὶ ἡμέρας· πτηνὰ κελαδοῦσιν ἐπὶ δένδρων· κύνες κάθηνται ῥάθυμοι μετὰ τόσας ὑλακὰς δι’ ἐχθρὸν κεκρυμμένον· παρὰ ταῦτα ἀνιχνεύεται κεῖνος εἰς τεράστια ἀποτυπώματα. Ὡσεὶ γίγας περιεπάτησε πλασθεὶς ἐκ ψυχῶν ἀναρίθμων. Αὐτόματον πάλιν ἡ Ἀνθρωπίνη Ἱστορία καὶ ἄφησε ἴχνος μέγα. Ἀκούεται μακρόθεν: Ἕν-δύο, ἕν-δύο, ἕν-δύο, ἐν γραμμῇ παραγωγῆς. Ἕκαστος μετὰ προσωπείου. Ἕν-δύο, ἕν-δύο… Ὡς διαφυγεῖν ἐξέγερσιν, ἔθεσαν αὐτοὺς δουλεύειν ῥυθμικῶς. Ἀλλέως… (Ἕν-δύο, ἕν-δύο…)

Ἔχω ἓν ὄνειρον! (Πῶς γεννῶσιν ὄνειρα ἀνάστροφά των; Πῶς πλάσσουσιν ὄνειρα ἐφιάλτας;) Παραληροῦσι πλήθη -μεθύουσιν, ὁραματίζονται ἡδονὴν ἄλλης ἐποχῆς, καὶ τοπίον ἡμετέρας πατρίδος ἤρεμον, ἁπλοῦν, τερπνόν, ἀναντήχητον· κεῖται ἐν τῇ ἀχρόνῳ παρουσίᾳ αὐτοῦ. Πέρα κοιλάδος ἀναβαίνει καπνὸς παλαιᾶς βιομηχανικῆς ἐπαναστάσεως -«ἐξεπεράσθη» καὶ ταύτη, ἐξέπνευσε ἐν χερσὶ κόρης.

Ἐγεννήθην πολίτης Μεγάλης Πόλεως, ἀλλὰ τῷ ὄντι πλέον σμικροτάτης κατ’ ἔκτασιν καὶ δύναμιν: μετροῦσι νῦν ἐν χώρῳ, μετρῶ χρόνον νῦν καὶ ἀεί, καὶ συνθλίβομαι ἐπὶ σημείου. Ἐκεῖ — ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς — ὑπάρχω καὶ χωρῶ χῶρον αὐτῶν καὶ προσέτι. Ἐταξίδευσα δυσμάς (ἀληθῶς οὐδέποτε ἄφησα τόπον μου, ἀλλ’ ἐταξίδευσα). Ἔφθασα εἰς πολιτείας ἑπταλόφους, καπιτώλια, μνημεῖα δολοφονημένων πριγκίπων, ὡς καθίδρυμα προφήτου-μαχητοῦ μετὰ μυρίων ἐντολῶν καὶ μετὰ μιᾶς πνοῆς. Ἐξέπνευσεν οὗτος ἱδρύων πολιτείας.

Ἐταξίδευσα ἀνατολάς. Γοητεία! Συνέλαβα ἑμαυτὸν θέλγεσθαι. Μυστήρια ἀπύθμενα ἐν ἀνθρωπομάζοις· ἅπασαι ὑποτεταγμέναι, ἄμορφαι, ἀσπόνδυλαι, ἕτοιμαι διὰ μετάβασιν πέρα ἐπέκεινα. Οἴμοι! Τόση σοφία μετὰ τόσης πτωχείας. Καὶ Δύσεως νῆες καὶ πετούμενα αὐτῆς προσαράσσονται, προσεδαφίζονται: ἐσκόρπουν θάνατον καὶ πλέον συνεμάχησαν μετ’ ἐκεῖ θανάτου. Καὶ τὰ πτηνὰ κελαδοῦσιν εἰς ὕπαιθρον ἡμετέρας πατρίδος καὶ θηρία ἐπισκέπτονταί με ἀνελλιπῶς· ὑλακτοῦσι γλώσσαις ἀκαταλήπτοις.     

Ἐν κατηγορίαις: Πεζά

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
22/12/2020· γ΄ ἐπεξεργασία: 04/12/2021· δ΄: 21/03/2022· ε': 08/02/2023.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-