Προσόμοιον

Ἦχος α΄ Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν

Τοὺς κακοτέχνους πλαστογραφοῦντας συνέτισον,
τοῦ Πρωτογράφου συμπάντων
οὐ σεβομένους γε, Θεοτόκε,
πρεσβείαις σου τῷ Θεῷ,
μήτηρ Θεοῦ τε καὶ Λυτρωτοῦ,
τῶν μηχανῶν τὴν ἀλύτρωτον θνῆσιν
ἐκ θανάτου ἑαυτῶν νοεῖν.

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-