Προσόμοιον

Ἦχος α΄ Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν

Τοὺς κακοτέχνους πλαστογραφοῦντας συνέτισον,
τοῦ Πρωτογράφου συμπάντων
οὐ σεβομένους γε, Θεοτόκε,
πρεσβείαις σου τῷ Θεῷ,
μήτηρ Θεοῦ τε καὶ Λυτρωτοῦ,
τῶν μηχανῶν τὴν ἀλύτρωτον θνῆσιν
ἐκ θανάτου ἑαυτῶν νοεῖν.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-