Σκιά ὁ ἄνθρωπος...

[Κείμενο ἀπό: Homer, The Odyssey, with an english translation by A. T. Murray, Loeb Classical Library, Harvard University Press-William Heinemann Ltd., Cambridge, Massachusetts-London, England, 1945, τ. Ι, σελ. 400, στ. 204-8.]

Ὅμηρος ἀπ’ τὴν Ὀδύσσεια Λ΄

Πέταξε σὰ σκιά…

[] Ἐγώ γ’ ἔθελον []

Καὶ θέλησα

μητρὸς ἐμῆς ψυχὴν ἐλέειν κατατεθνησίης

ν’ ἀγκαλιάσω τὴν ψυχὴ τῆς πεθαμένης μου τῆς μάνας.

Τρὶς μὲν ἐφωρμήθην, ἐλέειν τέ με θυμὸς ἀνώγει,

Ὥρμησα τρίς —φτερούγισ’ ἡ καρδιά νὰ τη σφιχταγκαλιάσῃ—

τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ

καὶ τρίς ἀπὸ τὰ χέρια, ὅμοια  σ κ ι ά  —σὰν ὄνειρο!—

ἔπτατ’.

πέταξε…

[Κείμενο ἀπό: Pindari carmina cum fragmentis, post Brunonem Snell, edidit Henricus Maehler, BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1980, Leipzig, τ. I, σελ. 105, στ. 135-6.]

Πίνδαρος ἀπ’ τὸν Πυθιόνικο Θ΄

Ὄνειρο σκιᾶς

[] Τί δέ τις; τί δ’ οὔ τις; σκιᾶς ὄναρ

Τ’ εἶναι καὶ δέν εἰν’ κάποιος;: Ὄνειρο  σ κ ι ᾶ ς

ἄνθρωπος.

ἄνθρωπος

[Κείμενο ἀπό: Aeschylus, Oresteia, edited and translated by Alan H. Sommersein, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts-London, England, 2008, σελ. 162, στ. 1327-8.]

Αἰσχύλος ἀπτὸν Ἀγαμέμνωνα, στ. 1327-8

Τὰ πράμματα τῶν βροτῶν…

Ἰὼ βρότεια πράγματ’· εὐτυχοῦντα μὲν

Ἀλίμονο γιὰ τῶν βροτῶν τὰ πράμματα: Στὴν εὐτυχία

σκιᾷ τις ἂν πρέψειεν· εἰ δὲ δυστυχῇ,

μοιάζουνε μὲ  σ κ ι ά  – στὴ δυστυχία,

βολαῖς ὑγρώσσων σπόγκος ὤλεσεν γραφήν.

λίγες σταγόνες ἀπόνα σπόγκο σβήνουν τὴ γραφή.

[Κείμενο ἀπό: Sophocles, Fragments, edited and translated by Hugh Lloyd-Jones, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts-London, England, 2003, σελ. 16, ἀποσπ. 13.]

Σοφοκλῆς ἀπ’ τὸν Αἴαντα Λοκρό

Σκιὰ κι ἀνάσα…

Ἄνθρωπος ἐστὶ πνεῦμα καὶ σκιὰ μόνον.

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μόν’ ἀνάσα καὶ  σ κ ι ά.

[Κείμενο ἀπό: Tragicorum graecorum fragmenta, recensuit Augustus Nauck, supplementum continens nova fragmenta euripidea et adespota apud scriptores veteres reperta adiecit Bruno Snell, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, Hildesheim, 1964, σελ. 530, ἀποσπ. 532.]

Εὐριπίδης ἀπ’ τὸν Μελέαγρο

Χῶμα καὶ σκιά…

[] Κατθανὼν [] πᾶς ἀνὴρ

Kάθε ἄνθρωπος σὰν ἀποθάνῃ,

γῆ καὶ σκιά· τὸ μηδὲν εἰς μηδὲν ῥέπει.

χῶμα καὶ  σ κ ι ά·  τὸ μηδὲν γυρίζει στὸ μηδέν.

[Κείμενο ἀπό: Platonis Opera, recognouit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet, Oxonii e Typographeo Clarendoniano, χ.χ., τ. IV: Πολιτεία, Ζ΄ 532b.]

Πλάτων ἀπ’ τὴν Πολιτεία Ζ΄

Ἡ διαλεκτικὴ τῆς σκιᾶς

[] Οὐ διαλεκτικὴν

Διαλεκτικὴ

ταύτην τὴν πορείαν καλεῖς;:

δὲ θὰ πῇς αὐτὸν ἐδῶ τὸ δρόμο;:

[] Λύσις τε ἀπὸ τῶν δεσμῶν

Σὰ λύνωνται τὰ δεσμὰ

καὶ μεταστροφὴ

καὶ γίνεται μεταστροφὴ

ἀπὸ τῶν σκιῶν

ἀπ’ τὶς  σ κ ι ὲ ς

ἐπὶ [] τὸ φῶς;..

στὸ φῶς;..

Καὶ ἐκ τοῦ καταγείου

Κι ἀπ’ τὸ καταγώγι

εἰς τὸν ἥλιον ἐπάνοδος;..

τὴν ἐπάνοδο στὸν ἥλιο;..

Ἐν κατηγορίαις: Ἀρχαῖο Δρᾶμα Μεταφράσεις Ποιήματα Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-