Συμπάθεια...

[Στιχηρὴ διασκευὴ ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1881, τ. XI: Buddhist suttas, translated from Pāli by T. W. Rhys Davids, Mahā-Susassana-Sutta ( σούτα[1] τοῦ μεγάλου βασιλιᾶ τῆς δόξας), ΙΙ,  σελ. 273, παρ. 10.]

Καὶ ξεχύθηκε ὁ νοῦς του…

διαπερνῶντας τοῦ Κόσμου τὸ πρῶτο τέταρτο

μὲ  σ υ μ π ά θ ε ι α  τὸ λογισμὸ νὰ κυριεύῃ.

Τὸ ἴδιο τὸ δεύτερο τὸ τέταρτο — τὸ τρίτο — τὸ τέταρτο..-

τὸν Κόσμον ὅλο: πάνω κάτω ὁλόγυρα κι ὁλοῦθε…

Καὶ συνέχισε μὲ καρδιὰ συμπάθεια γεμάτη

ποὺ ἐκτεινότανε μακριά, μεγάλωνε-δυνάμωνε,

πέρ’ ἀπὸ κάθε μέτρο –

ἐλεύθερος

ἀπ’ τοῦ θυμοῦ τὸ χνάρι,

ἀπ’ τὴν κακὴ τὴ σκέψη…      


[1] Δηλαδὴ ἕνας ἀπ’ τοὺς Διαλόγους τοῦ Βούδδα π’ ἀπευθύνεται σ’ ἕναν ἀπ’ τοὺς δέκα σημαντικώτερους μαθητές του, τὸν Ἀνάντα.

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-