Συναισθηματισμός

Τοῦτο τὸ θηρίον,
ὁ καταστροφεύς·
τοῦτο τὸ ὑποκατώτερον καὶ τῆς ἀπαιδείας·
ὁ διαφθορεὺς ὡντινωνοῦν χαρισματούχων·
τὸ ἔσχατον ὅπλον τῶν ἀναξίων κατὰ τῶν ἀσκητῶν·
ὁ μεταβάλλων ἀνθρώπους
εἰς περιφερόμενα δαιμόνια·
ὁ θωπευτὴς τῆς πτώσεως.

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-