τίς καὶ Τίς

Τίς τὸν θάνατον διώκει
τὴν στιγμὴν αὐτοῦ φυλάττων;
Τίς ζωὴν παραλαμβάνει
τὴν νεότητα δοξάζων;
Τίς τὸ γῆρας τρέψαι θέλει
τὸ ἄτρεπτον αὑτοῦ γινώσκων;
Τίς τὴν ἥβην μεῖναι πράττει
τὸ ἀπαράμενον καλύπτων;

Τίς τὸν χρόνον κυριεύει
τὸ κτιστὸν ἀθανατίζων;
Τίς τὸ σκότος διαλύει
τὸ σβεννύμενον ἀνάπτων;
Τίς τὸ Φάος Αὐτοῦ χέει
ὡς τὸν χρόνον πάντων παύων;
Τίς θνητὸν ἀπολυτρόει
τὸ θνητὸν ἐξωχρονέων;

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
08/01/2023· β΄ ἐπεξεργασία: 20/11/2023.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-