τίς καὶ Τίς

Τίς τὸν θάνατον διώκει
τὴν στιγμήν του ἐπιφυλάττων;
Τίς ζωὴν παραλαμβάνει
τὴν νεότητα δοξάζων;
Τίς τὸ γῆρας τρέψαι ἐθέλει
τὸ ἄτρεπτόν του οὐ γινώσκων;
Τίς τὴν ἥβην μεῖναι πράττει
τὸ ἀπαράμενον καλύπτων;

Τίς τὸν Χρόνον κυριεύει
τὸ κτιστὸν ἀθανατίζων;
Τίς τὸ σκότος διαλύει
τὸ σβεννύμενον ἀνάπτων;
Τίς τὸ Φάος του διαχέει
ὡς τὸν Χρόνον πάντων παύων;
Τίς θνητὸν ἀπολυτρόει
τὸ θνητὸν ἐξωχρονέων;

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-