Τίς φωτίζει;

«Τὸ πρᾶγμα φωτίζει;» Ἔστιν οὖν πᾶν πρᾶγμα φωτοβόλον; Καὶ πόθεν τὸ φῶς πράγματός τινος; «Οἱ λέξεις διὰ τὰ πράγματα φωτίζουσιν;» Ἔστιν οὖν λέξις τις μετὰ δυνάμεως φωτός; «Αἱ σημασίαι τῶν λέξεων φωτίζουσιν;» Ἔστιν οὖν σημασία λέξεως συνδεδεμένη τῇ λέξει ἢ οὐ; Εἰ μή, πῶς σημασία ταύτης; Εἰ σημασία τῇ λέξει συνδεδεμένη, πῶς αὕτη φωτίζουσα καὶ ἡ λέξις οὐ διὰ ταύτης; Ἕτερον ἁπάντων τῶν ῥημάτων φωτίζει καὶ τοῦτο οὐκ ἔστι ῥῆμα καὶ οὐ διὰ ῥήματος περιγράφεται, αἱ δὲ λέξεις καὶ αἱ σημασίαι καὶ τὰ πράγματά ἐστι κλίμαξ ἴσως πρὸς τοῦτο…

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-