Τείχη διπλᾶ

Ὀρθοῖ τείχη διπλᾶ ὡς ἕτερος Καῖσαρ καὶ δικτάρωρ εἰς τὸ διηνεκὲς ἐν βίῳ: δι’ ἐχθρὸν ἐξωτερικὸν καὶ ἀναμενόμενον, δι’ ἐχθρὸν ἐσωτερικὸν καὶ ἀπρόβλεπτον. Αἱ λεγεῶνες τῆς διανοίας μεμοιρασμέναι: λεγεωνάριοι πρὸς ἐνισχύσεις ἐπερχομένας μακρόθεν καὶ καταλύτας κλοιόν, λεγεωνάριοι ἐποπτεύοντες ἀκρόπολην τοῦ νοῦ· ἔχουσι κυκλώσει αὐτὴν κ’ ἐλέγχουσι κινήσεις, συγκινήσεις καὶ σκέψεις μυστικάς. Ἀνερωτᾶται ἐπὶ χάρτου ἐπιχειρήσεων πόσον θ’ ἀνθέξουν ἅπαντες, διὰ νὰ μή ἑνωθῶσιν ἔξωθεν χυδαῖα μετ’ ἔσωθεν φοβερῶν, πόσον οὗτος προσέτι θ’ αὐθηγεμονεύῃ.

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
10/10/2019· 2η ἐπεξεργασία: 21/11/2019· 3η ἐπεξεργασία: 01/10/2020· 3η ἐπεξεργασία: 18/02/2021· 4η ἐπεξεργασία: 31/03/2022.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-