Τὸ ἕρμα καὶ τὸ φορτίον

Ζηλῶν ἐζήλωκεν καὶ κατέπλευσεν εἰς πόντον. Εἶδεν ἐν νηνεμίᾳ νυκτὸς ἀστέρας, εἶδεν ἐν ἁπαλῷ Πνεύματι ἡμέρας τὸ ἀσταθὲς ἐν ἀκτίνεσιν ἐπ’ οἰδμάτων. Ἐνόησε τότε τὸ ἕρμα.

Καὶ ἤκουσε φωνὴ αὔρας λεπτῆς ἐν γαληνείᾳ.

Ζηλῶν ἐζήλωκεν καὶ ἦλθε καταιγὶς ὀλεθρία. Εἶδεν ἀστεροπὰς ἐν νυκτερινῷ οὐρανῷ, εἶδε τὰ τρίσβαθα ἀναβαίνοντα εἰς ἥλιον ἐν ἡμερησίῳ καύματι. Ἐνόησε τότε τὸ φορτίον.

Καὶ ἤκουσε φωνὴ αὔρας λεπτῆς ἐν ἡσυχίᾳ.

Ζηλῶν ἐζήλωκεν καὶ τὸ φορτίον ἐπῇρε μετὰ δυνάμεως τοῦ ἕρματος. Ὥσπερ ὄμβρος ὁ Λόγος καταβέβηκεν ἐν ἀποδρομῇ καταιγίδος. Ἠρέμησε ὁ πόντος.

Καὶ ἤκουσε φωνὴ αὔρας λεπτῆς ἐν Παρουσίᾳ.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-