Τὸ ἰσότοπο

Ἀνεκάλυψαν τὸ σπάνιο ἰσότοπο τοῦ πολυτίμου μετάλλου ἐντὸς τῶν σπλάχνων τοῦ βουνοῦ -τοὺς ἐθάμβωσε ἀπὸ ἠπείρους μακρυὰ ἡ λάμψη του. Τὸ ἐπεσκέφθησαν μὲ μηχανές, ἐξάρτυση βαρεῖα καὶ πρόσωπα χαρούμενα. Ἐπλησίασαν στὸ σημεῖο δῶρα φέροντες… Καὶ ἐξεκίνησαν: Ἐτρυποῦσαν… κ’ ἐτρυποῦσαν — ὅλο βαθύτερα — κ’ ἡ γῆς ἐμάτωνε ᾄδουσα καθὼς θὰ ἐφανέρωνε τὰ κεκοιμισμένα της πνεύματα. Τὸ ἐξώρυξαν. (Ὄχι ὅλο..- καὶ πῶς;!. Ἀφ’ οὗ ἐχύνετο αὐτὸ στὰ ἔγκατα ὡς ἄλλος ὑδράργυρος ζῶν, ἀγκαλιάζων τὸ κέντρο τοῦ πλανήτου. Πῶς, λοιπόν, ἐκεῖνοι, τῆς «ἐπιφανείας», νὰ φθάσουν στὰ ἔγκατα, στὸν πυρῆνα;..)

Ὡς τὸ ἔπιασαν στὰ χέρια τους, τὸ ἐκοστολόγησαν καὶ τὸ ἠγόρασαν. Ἐνόμισαν ὅτι κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον τὸ εἶχαν πλέον ὁλόδικό τους. Ἀλλὰ τὸ σπάνιο ἰσότοπο — τὸ ἠγορασμένο του κομμάτι (ἕνα πολλοστημόριο τοῦ παναρχαίου κοιτάσματος) –, ἐν ᾧ ἐκοσμοῦσε τὸν «διάκοσμον», ἡμέρα τὴν ἡμέρα, ὅπως ἐφώτιζε μετὰ λάμψεως τὶς καρδίες ἀγοραστῶν καὶ πωλητῶν, ἐβάραινε τὸν λογισμό τους: Τὸ ἐξύβριζαν, τὸ ἐκακολογοῦσαν -ν’ ἀνθέξουν τὶς ἀχτῖδες ἦταν πόνος ὀξύς. Ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ τὸ εἶχαν σὲ περίοπτο σημεῖο, τὸ ἔκρυψαν σφαλίζοντές το σὲ ἄδυτο διπλοαμπαρωμένο. Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ μέσα σ’ ἐκεῖνο τὸ καταγώγιο συνέχιζε αὐτὸ νὰ λάμπῃ. Ὅσο περισσότερο τὸ ἔθαβαν, τόσο ἐντονώτερα ἐφωτοβολοῦσε σκορποῦν ἀδέκαστη τὴ ζωή του. Ποῦ νὰ καταλάβουν οἱ ἄμυαλοι πὼς τὸ ἔφερναν ἔτσι κοντύτερα στὴν πηγή;.. Ἐκεῖνο ἐθερμαίνετο πλῆρες ἀγαλλιάσεως.

Μιὰν ἡμέρα, ὅμως, δύο χέρια ἐφθάσαν καὶ ἐκρυφαρπᾶξαν τὸ ἰσότοπο· τὸ ἐκοίταξαν μετὰ μεγάλης προσοχῆς καὶ τὸ ἐξανάφεραν στὸν πάνω κόσμο. Ὅπως τὸ ἐσφιχτοκράδαιναν, ἔνοιωσαν στὶς φλέβες τους τὸ αἷμα νὰ γίνεται ἕνα μὲ τὴ φύση τοῦ μετάλλου.

Ἐκεῖνα τὰ χέρια οὔτε ἔβρισαν ποτέ οὔτε ἐκόρωσαν ἀπὸ κακία -ἀκόμα κι ὅταν εὑρέθησαν, μὲ τὴ σειρά τους, μέσα σὲ μπουντρούμι. Στὴ μοναξιά τους ἐδημιουργοῦσαν ὅλο καὶ λαμπρότερα..- στὴν ἀπομόνωση, τὰ ἀγκάλιαζε στοργικώτερα ὁ πυρήνας τῆς Ὑπάρξεως κ’ ἐμακάριζαν τὸ λειψὸ ἐκεῖνο κομμάτι τοῦ ἰσοτόπου ποὺ τοὺς ἐχάρισε αὐτάρκεια καὶ αὐτεξούσιον στὸ δεσμωτήριο, στὰ πλέον δύσκολα καὶ «ἀπάνθρωπα» τῶν ἀνθρωπίνων.

Στὶς κατηγορίες: Πεζά

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
06/03/2015· 2η ἐπεξεργασία: 06/02/2019· 3η ἐπεξεργασία: 31/03/2021.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-