Φίλοι κ' ἐχθροὶ τοῦ λόγου

Ὁ Ὅμηρος ὁ πάνσοφος, ἡ θάλασσα τῶν λόγων,
ἔγραφε ὁ Τζέτζης ὁ καλός, τὸ πάλαι, ἐν τοῖς στίχοις
πρὸς τὴν Ἀλαμανὴν κυρὰν Εἰρήνην τὴν Αὐγοῦσταν,
κʹ ἐδίδασκε τὸν ποιητὴν καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ ὁμοίως
μετὰ ῥυθμῶν τοῦ Διγενοῦς καὶ γνώσεως τοῦ μύστου.
Οὐδέποτε ἐνενόησα τὸ πάθος ἐποχῆς μου
τὸ ἄρρυθμον ὡς λέγουσι φιλόλογον ἀξίως
καὶ τὸ προσέτι ἀμύητον κιβούριον σοφίας.

Στὶς κατηγορίες: Δεκαπεντασύλλαβοι Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-