Φαιὸν σκοτῶδες

Σήμερον πάλιν ἠγέρθην καὶ πάλιν φαιὸν τῶν ἐπέων
εἶδον τὴν ὄψιν σου γράφον καὶ ὁρίζον μορφὰς στοχασμῶν σου.
Ἤθελον τότε κ’ ἐγὼ προστιθέναι θεάματι ταύτας γραφάς μου:
πρώτης πορφύρας βαθύτατον, ὡς καὶ διάπυρον ἄστρων,
ἄπειρον μέλαν οἰόζωνον, ἕδραν ὁράσεως βίου.
Ἴδιον ἔχεις διάφορον πίνακι ἡμέρας προσφέρειν;

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
09/02/2015· β΄ έπεξεργασία: 03/02/2020· γ΄: 27/03/2023.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-