Χριστουγέννων ἐπικειμένων

Ὤ, μυστήριον μέγα ἡ τοῦ πρὸ αἰῶνος ταπείνωσις,
ὅτι τὸ αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρώπου Οὗτος ἀνέχεται
προσέτι ἐν ἑορτασμῷ γεννήσεως
μετʹ ἀποκρύψεως τοῦ Γεννηθέντος
ἐν θορύβῳ ἤχων,
ἐν τῷ σκότει φώτων,
ἐπὶ κεκομμένων ῥιζῶν,
παρὰ στολιδίοις
πνευματικῆς ἀορασίας.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-