Χρόνος ἀπολεσθείς

Εἰρήνευον ματαιόφρονες, διῆγον τὸν βίον ἄνευ μερίμνης, λογίζοντες πόλεμον νεκρὸν καὶ ἡττημένον. Ἦλθεν ἡ μάχη, ἦλθον ἡ θλίψις καὶ ὁ θάνατος, ἐβεβαιώθη ὁ πόλεμος ζῶν, κ’ ἐκαθαρίσθη ἐκ τῆς ματαιοφροσύνης ὁ νοῦς τῶν ἐπιβιωσάντων διὰ τοῦ αἵματος τῶν ἀποβιωσάντων. Ὅμως ὁ χρόνος ὁ εὔκαιρος πλέον ἀπωλέσθη.

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-