Ψήγματα ἀθανάτου σοφίας

Ἔμαθεν ὅ,τι πρὸς ἄλλους, τὸ πάλαι, ἐμπόδιον ἦτο
κεῖνοι νὰ μάθωσι αὐτόν· ἔγνω λοιπὸν τὸ κακόν

ὃ ἐταλαιπώρει τοὺς πάντας νὰ φθάσωσι — τοῦτον καὶ κείνους —
εἰς κοινωνίαν θνητῶν· πλέον ἐπῆλθον πολλαί

ὧραι· σμικρὸν καὶ βραχὺ τῶν σφαλμάτων κατέστη ἀθανάτου
γνώσεως ὄλβος καὶ ἀλκή, ἔθανον ὅμως θνητοί.

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-