Ἀνθρώπινες σχέσεις

Κάθ’ ἀνθρώπινη σχέση εἶναι πείραμα ἐν ἐξελίξει· ἢ ἐπιτύχῃ, εἴτ’ ἀποτύχῃ, βγαίνει πάντα χρήσιμο συμπέρασμα γιὰ τήν «ἐπιστήμη» τῆς ζωῆς…

Μὲ  μ ί α  προϋπόθεση: Ὁ πειραματιστὴς ὀφείλει νὰ πλησιάζῃ τή «διάταξη» χωρίς προκαταλήψεις – νὰ μή δογματίζῃ καὶ νὰ καταγράφῃ προσεκτικά τὶς ἐνδείξεις τῶν «ὀργάνων» (τῆς συνείδησης, τῆς καρδιᾶς του)…

Δέν εἶν’ ἡ ἐπαλήθευση τῶν ὅποιων προσωπικῶν «θεωριῶν» κι «ἀξιωμάτων» τὸ αἰτούμενο, ἀλλὰ ἡ γνώση τοῦ ἕτερου!

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-