Ἀπειρίες...

Ἡ ἀπειρία τῶν περιττῶν εἶν’ ἴδια μ’ ἐκείνη τῶν ἀρτίων, καθὼς καὶ μ’ ὅλων μαζὶ τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν. Τὸ θεώρημα τοῦτο ἀποτελεῖ ἕν’ ἀπ’ τὰ πρῶτα διδάγματα τῆς Θεωρίας Συνόλων ποὺ ἐκπλήττει τὸν ἀμύητο… Ἐξίσου καὶ κάθε γνωστικὸ πεδίο μπορεῖ νὰ κρύβῃ τὴν ἴδια ἀπειρία γνώσης μ’ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες ἐπιστῆμες μαζί. Ὅμως, ὅπως δὲ φτάνεις στὸ τρία χωρίς νὰ περάσῃς ἀπ’ τὸ δύο, ἔτσι καὶ στὶς ἐπιστῆμες δέ φτάνεις στὸ ἐπίτευγμα τῆς μιᾶς δίχως νὰ περάσῃς ἀπ’ τὸ κατόρθωμα τῆς ἄλλης.

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-