«Ἀριθμητικές» πρόοδοι

Στὴ συνολοθεωρητικὴ κατασκευὴ τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, τῆς ἄπειρης δηλαδὴ ἀκολουθίας 0, 1, 2, 3,…, +∞, ὁ κάθε ἀριθμὸς περιέχει τοὺς προηγουμένους του, ξεκινῶντας ἀπ’ τὸ μηδὲν πούναι τὸ  κ ε ν ὸ  σύνολο – ἐκείν’ ἡ ὁλοστρόγγυλη ὁλότητα δίχως μέρη… Συνεπῶς, τὸ 1 περιέχει τὸ 0 (1={0}), τὸ 2 ἐσωκλείει τὸ 0 καὶ τὸ 1 (2={0, 1}) καὶ οὕτω καθ’ ἑξῆς…

Ἡ ἁπλούστερη ἀριθμητικὴ πρόοδος, δηλαδὴ μιὰ ἄπειρη ἀκολουθία ἀριθμῶν ποὺ δίδεται ἀπόναν ἀριθμητικὸ τύπο, εἶν’ οἱ ἴδιοι οἱ φυσικοὶ ἀριθμοί: n = n+1 – νά ὁ γενικός της τύπος!

Πραγματικά, οἱ ἀριθμητικές πρόοδοι εἶναι «συντηρητικώτατες»: Κάθε ὅρος τους περιέχει μέσα του ὅλους τοὺς μικρότερους ἀριθμούς…

Στὸ βασίλειο τῶν ἀριθμῶν, τὰ πράμματα εἶναι ξεκάθαρα: Θὰ πᾶς παρακάτω, ἂν κάνῃς πρῶτα τ’ ἀναγκαῖα βήματα!

Στὴν Πολιτική,.. ὁ τρόπος ποὺ μὲ  ρ ε σ ά λ τ α  προχωροῦν κ’ ἐκλέγονται,.. βραχυκυκλώνει τὴ μαθηματική μου ἐποπτεία ἀπὸ παιδί…

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-