Ἄσκησις

Τὸ πρῶτον δυσκίνητον, ἀλλὰ δηλωτικόν τοῦ μέλλοντος καὶ θεληματικὸν ἐναντίον τῶν «θεσπεσίων» σειρήνων. Κατόπιν τὸ μέσον καθίσταται κτῆμα, κατορθοῦνται τύποι καὶ τρόποι, ἐφευρίσκονται λύσεις· ὁ μὲν νοῦς κινεῖται ἐντὸς ρυθμοῦ ἀπροσκόπτως, ἡ δὲ καρδία σύντονος ζωογονεῖ, ὁ λόγος δῆλα δὴ ἁρτιοῦται. Οὐδεὶς τὸ τοῦ ἰδίου μνημειῶδες ἀνήγειρε ἅμα τῇ ἐκκινήσει.

Στὶς κατηγορίες: Κριτική Στοχασμοί

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
10/12/2021· 2α ἐπεξεργασία: 05/05/2022.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-