Ἄσκησις

Ὁ στίχος ὡς πᾶσα τέχνη: Τὸ πρῶτα ἐφαρμοσθὲν δυσκίνητο, ἴσως κ’ ἐλλιπές, δηλωτικόν τοῦ μέλλοντος, μετὰ μοναδικῆς θελήσεως τοῦ δημιουργοῦ νὰ σιγῇ ἐντός του τὰς σειρῆνας τῆς εὐκολίας καὶ ραθυμίας· κατόπιν καθίσταται τὸ πρᾶγμα κτῆμα, εὑρίσκονται λύσεις, ἐπιτυγχάνονται τύποι καὶ τρόποι, ὁ νοῦς κινεῖται ἐντὸς τοῦ ρυθμοῦ ἀπροσκόπτως, ἡ καρδία συντονίζεται αὐθορμήτως· ὁ λόγος δῆλα δὴ ἁρτιοῦται. Ἀλλ’ οὐδείς κατώρθωσε τὸ ἅπαν ἅμα τῇ ἐκκινήσει.

Στὶς κατηγορίες: Κριτική Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-