Ἄσκησις

Τὸ πρῶτον δυσκίνητον, ἀλλὰ δηλωτικόν τοῦ μέλλοντος καὶ θεληματικὸν ἐναντίον τῶν «θεσπεσίων» σειρήνων. Κατόπιν τὸ μέσον καθίσταται κτῆμα, κατορθοῦνται τύποι καὶ τρόποι, ἐφευρίσκονται λύσεις· ὁ μὲν νοῦς κινεῖται ἐντὸς ρυθμοῦ ἀπροσκόπτως, ἡ δὲ καρδία σύντονος ζωογονεῖ, ὁ λόγος δῆλα δὴ ἁρτιοῦται. Οὐδεὶς τὸ τοῦ ἰδίου μνημειῶδες ἀνήγειρε ἅμα τῇ ἐκκινήσει.

Ἐν κατηγορίαις: Κριτική Στοχασμοί

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
10/12/2021· 2α ἐπεξεργασία: 05/05/2022.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-