Ἐγγύησις

Διατί, ἀλήθεια, ὁ Χριστὸς ὡμίλησε μὲ πόρνας
καὶ λόγους ἤκουσε πολλοὺς ἀπὸ κακοὺς τελώνας;
Μὴ καὶ ἦτο μόνον ἡ ψυχὴ τῶν πλανεμένων νόων
ἣ ἔχρηζε παρεμβάσεως εἰς ἰδικὴν οἰκίαν;
Ἤ μὴ καὶ ἡ ἐργασία αὐτὴ πρωτίστως ἐβεβαίου
τὴν σωτηρίαν τῶν λοιπῶν δικαίων τε καὶ ἀδίκων;

Στὶς κατηγορίες: Δεκαπεντασύλλαβοι Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
20/5/2016· 2α ἐπεξεργασία: 24/12/2018· 3η ἐπεξεργασία: 05/12/2022.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-