Ἐξαφανίσεις

Δῆθεν περίλυποι προφητεύουσιν ἐξαφανίσεις φυτῶν τε καὶ ζῴων, προγινώσκουσιν ἕτερα ἀποκαλυπτικά· καὶ ἐν 1000, καὶ ἐν 2000, καὶ ἐν 3000 ὀρυμαγδὸν ποιήσει «ἐσχατολογία», ὅτι ἄνθρωποι νοοῦσι κόσμον ὡσεὶ κάτοπτρον καὶ οὐχὶ ὡς ἕδραν, μήτραν καὶ ἀγκάλην, καὶ προβάλλουσι παραισθήσεις αὐτῶν καὶ λατρεύουσι παραισθήσεων ἀποκυήματα, καὶ ἴδιον πλέον θάνατον ὡσεὶ τοῦ κόσμου ὁλοκλήρου ἐξολόθρευσιν ὑπολαμβάνουσιν. Ἀποθανέτω ἡ ψυχή μου μετὰ τῶν ἀλλοφύλων, ὡς ἔλεγεν Σαμψὼν Παλαιᾶς Διαθήκης μετὰ τριχὸς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἀνατεταλκυίας. Ἀλλὰ Σαμψὼν ἦν γενναῖος, οὗτοί εἰσιν περίτρομοι. Οὐκοῦν ἐπίκεινται ἐν νῷ πεπλανημένων «τρομερὰ καὶ φοβερά»! Διαβεβαιοῦσι πολλὰς ἐξαφανίσεις ἐπιβληθείσας. Ἀλλ’ ηὐλογημένος ὅστις αἴφνης αὐτοβούλως τε καὶ ἀναγγέλτως ἐξαφανίζεται, ὅτι μόνον οὕτως ἠθέλησε. Μακάριος ὅστις εἰς ἄκραν πᾶσαν ἐπιδίωξιν αὐτοῦ τίθησι καὶ ἄφαντος πλέον! Οὐ παρῃτήθη. Οὐκ ἐδειλιάνθη. Νοεῖ δέον πρόσωπον ἀποστρέψαι. Προγινώσκει ἐπερχομένη καταστροφή, ὅτι οὐκ εἰσηκούσθη. Δυσωδία μακρόθεν ἔρχεται, καὶ μόνη εὐωδία δύναμις αὐτοῦ φυγεῖν. Ηὐλογημένος οὗτος· καὶ ἐξόχως σκληρός, καθὸ προορᾷ καταστροφήν, ἀλλ’ οὐ βοηθήσει, ἐπεὶ οὐ ἐζητήθη βοήθεια, ὅτι ἐθέλουσι πάντα βοήθειαν κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνομίας. Εὐδαίμων ὅστις πέτραν ὀπίσω αὐτοῦ ῥίπτει καὶ τινάσσει κόνιν ἐξ ὑποδημάτων αὐτοῦ. Πέτρα ῥιφθεῖσα οὐ μενεῖ -ἐξαφανίσεται -γενήσεται ἐν χρόνῳ τρίμματα πλησίον περιτριμμάτων. Οὗτος οὐδέποτε ἡγεμονεύσει ἐν Κόσμῳ. Ἐσταύρωσαν γὰρ Θεὸν καὶ Ἔσχατον Ἀδάμ. Ἀλλὰ μετ’ ἐξαφάνισιν αὐτόβουλον ἡγεμονεύσει οὗτος βίον του ἄριστα.

Στὶς κατηγορίες: Πεζά

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
08/12/2018· β΄ ἐπεξεργασία: 27/10/2019· γ΄: 21/11/2019· δ΄: 02/12/2020· ε΄: 19/01/2022· στ΄: 09/07/2023.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-