Ἐπαναφορά

Μὲ ὅσα βλέπω καὶ ἀκούω, ἐνεθυμήθην γιατί πρωτοεσπούδασα Μαθηματικά: Ἐκεῖ, ἡ ἀλήθεια μίας προτάσεως δέν ἑδράζεται στὴν πίστη πολλῶν ἢ ὀλίγων, ἢ στὴν πειθώ — τὴν προπαγάνδα ἀκόμη — ὀλιγωτέρων· ἐκεῖ, ἡ λογικὴ ἀναγκαιότης δέν ἐπιτρέπει ὅ,τι συστηματικῶς ἀρνοῦνται κομματάρχες, κομματισμένοι κ’ ἐξαπατημένοι…

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-