Ἐπαναφορά

Μὲ ὅσα βλέπω καὶ ἀκούω, ἐνεθυμήθην γιατί πρωτοεσπούδασα Μαθηματικά: Ἐκεῖ, ἡ ἀλήθεια μίας προτάσεως δέν ἑδράζεται στὴν πίστη πολλῶν ἢ ὀλίγων, ἢ στὴν πειθώ — τὴν προπαγάνδα ἀκόμη — ὀλιγωτέρων· ἐκεῖ, ἡ λογικὴ ἀναγκαιότης δέν ἐπιτρέπει ὅ,τι συστηματικῶς ἀρνοῦνται κομματάρχες, κομματισμένοι κ’ ἐξαπατημένοι…

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-