Ἐπικούρεια «Τετραφάρμακος» κατὰ Φιλόδημο

[Τετραφάρμακος. Papyrus Herculaneum 1005, IV,9-14.]

Ἄφοβον ὁ θεός·

Φόβος κανείς γιὰ τὸ θεό·

ἀν[ύ]ποπτον ὁ θάνατος

καμμιά θανάτου ἀγωνία,

καὶ τἀγαθὸν μὲν εὔκτητο[ν],

καὶ τ’ ἀγαθὸ μὲν εὔκολα  κ α τ α κ τ ι έ τ α ι,

τὸ δὲ δεινὸν εὐεκκα[ρ]τέρητον.

γιὰ δὲ τὸ κακό, ἡ  κ α ρ τ ε ρ ί α  εὔκολη. 

[] = κενὰ στὸν πάπυρο

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Παραθέματα Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-