Ἐπιμελή ἄνθρωπε!..

[Ἀπόδοση ἀπό: Goethes Sprüche in Prosa, Maximen und Reflexionen, herausgegeben und eingeleitet von Herman Krüger-Westend, Insel Verlag, Leipzig, 1908, σελ. 59.]

Ἐπιμελή ἄνθρωπε κ’ ἐργατικέ,

ν’ ἀποζητᾶς τὸ κέρδος

περιμένοντας:

χάρη ἀπ’ τοὺς μεγάλους,

ὄφελος ἀπ’ τοὺς ἰσχυρούς,

ὑποστήριξη ἀπ’ τοὺς καλούς,

ἄρνηση ἀπ’ τὸ πλῆθος,

ἀγάπη ἀπ’ τὸ  μ ο ν α δ ι κ ό!

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-