Ἐπιταφίως

Ἀθρηνήτως ἐνοτίσθη δακρύοις, ἀνοδυρήτως ἐκλαύσθη λογισμοῖς, ἀθορύβως ἐχαιρετίσθη ἀναβλέψεσιν, ἀπερινοήτως εἰσηκούσθη ὑπʹ Ἐνσκηνώσαντος· καὶ πλέον εἴθε ἐν μονῇ ἀναμένοι με τὸν ἀνάξιον συστιχηθῆναι αὐτῇ καθʹ ὥραν Ἀναστάσεώς τε καὶ Κρίσεως, τὸν μετʹ αὐτὴν κοιμησόμενον καὶ ἅμα αὐτῇ ἐξυπνισθησόμενον.

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-