Ἑρρῖκος Ἴψεν, «Ἕνας "φίλος" τοῦ λαοῦ...»

σήμα-σειράς-ίψεν

[Κείμενο ἀπό: Henrik Ibsen, Samlede værker, Gyldendalske Boghandels Forlag, København, 1898, τ. ΙΙΙ, σελ. 109-10, Brand, Πράξη Τρίτη.]

BRAND:

ΜΠΡΑΝΤ:

Der går en fuldblods folkets mand, 

Νά ἕνας καθαρόαιμος ἄνθρωπος τοῦ λαοῦ!:

retsindigt tænkende, velvillig, 

Ἐνάρετος — στὸ νοῦ τὸ δίκιο πάντα –,

på sin vis virksom, varm og billig, –

κατὰ τὴ γνώμη του ἀποτελεσματικός, θερμὸς κ’ ἐπιεικής..-

og dog en svøbe for sit land. 

κι ὅμως!: μιὰ  σ υ φ ο ρ ά  γιὰ τούτη δῶ τὴ χώρα!

Ej jordfald, flom og vinterblæst,

Μήτε χιονοστιβάδα, πλημύρα, ἄγρια χειμωνιά –

ej hungersnød, ej frost og pest, 

οὔτε πανοῦκλα, πάγος καὶ λοιμός

forvolder halvt det nederlag, 

ἀφήνουνε τὰ μισά ρημάδια

som slig en mellem år og dag. 

ἀπ’ ὅσ’ αὐτὸς καθε χρονιὰ μᾶς σπέρνει!

Af landeplagen  l i v  kun røves; – 

Ἡ μάστιγα σοῦ κλέβει μόνο τὴ  ζ ω ή,..

men han –! Hvor mange tanker kløves, 

μὰ  δ α ῦ τ ο ς!.. [Παύση.] Πόσων τὸ στοχασμὸ σπηλώνει,

hvor mange friske viljer sløves, 

πόσων γενναίων τὴ βούληση λαβώνει,

hvor mange stærke sange døves 

πόσους τρανοὺς σκοποὺς  β ο υ β α ί ν ε ι;

af slig forklemt, trangbrystig sjæl! 

Μιὰ τέτοια στριφνὴ ψυχὴ στενόμυαλη…

Hvor mangt et smil på folkemunde, 

Πόσα χαμόγελα στὰ χείλη τοῦ λαοῦ,

hvor mangt et lyn i folkebarm, 

πόσες φωτιές μέσα στὰ στήθια του

hvor mangen løftnings lyst og harm, – 

καὶ πόσες ὑποσχέσεις — ὠργισμένες, φωτεινές! —

der frem til dåd sig vokse kunde, – 

ἴσως νάχανε προχωρήσει -νάχανε γίνει πράξεις,..

slog ikke blodløst han ihjæl!

ἂν δέν τὰ χτύπαγε θανατερά, χωρίς νὰ τρέξῃ  α ἷ μ α!

Στὶς κατηγορίες: Ἑρρῖκος Ἴψεν Θέατρο Μεταφράσεις
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-