Ἠχητικὴ μεταφυσική

Μελετᾶται ἡ φυσικὴ τοῦ ἤχου, κʹ ἐκείνη τῆς σιωπῆς λογίζεται ἀπότοκος καὶ σπουδὴ τῆς ἀπουσίας του. Ἀλλʹ ἡ σιωπὴ κεῖται μετὰ πάντα ἦχον· ἡ θεωρία της συγκροτεῖ τοῦτʹ ἔστιν μεταφυσικήν, τὴν ἕδραν τῆς ὁράσεως τῶν πρώτων, τὴν συνθήκην τῆς ἐλευθερίας τῶν ὄντων, τὴν ἄσκησιν τῆς ἀγάπης διὰ τὰ ἔσχατα. Ἡ σιωπὴ ἐστάθη πάντοτε ἡ σωτηρία ἐν τῷ συνεχεῖ θορύβῳ τοῦ Κόσμου.

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-